Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel dwangsommen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel dwangsommen gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Beleidsregel dwangsommen gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 18-09-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 09-09-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe, 17 september 2014
Kenmerk voorstel 14int02971 en 14bb00010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel(en) 125 van de Gemeentewet en 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-09-2014 nieuwe regeling 09-09-2014
De Betuwe, 17 september 2014
14int02971 en 14bb00010

Onderwerp: Beleidsregel dwangsommen gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 14BB00010

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 125 van de Gemeentewet en 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

 

1.

vast te stellen de Beleidsregel dwangsommen gemeente Overbetuwe 2014;

2.

dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

3.

dat dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel dwangsommen gemeente Overbetuwe 2014.

 

 

 

Aldus besloten op 9 september 2014.

 

De burgemeester,

 

 

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 9 september 2014.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Beleidsregel dwangsommen 20140909

Beleidsregel dwangsommen 20140909 (PDF)
Omschrijving:

besluit beleidsregel dwangsommen 2014

besluit beleidsregel dwangsommen 2014 (PDF)
Omschrijving: