Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling basisregistratie personen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2015
Citeertitel Regeling basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging van bijlage 2 bij de regeling met betrekking tot gegevensverstrekking bij het opsporen van vermiste familie
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 07-06-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 10-05-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad nr 68406, 30 mei 2016
Kenmerk voorstel 16bwb00060

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen, Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 156 Gemeentewet en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
07-06-2016 wijziging van bijlage 2 bij de regeling met betrekking tot gegevensverstrekking bij het opsporen van vermiste familie 10-05-2016
Gemeenteblad nr 68406, 30 mei 2016
16bwb00060
13-05-2015 01-01-2015 07-06-2016 Nieuwe regeling, Ivm. Invoering jeugdwet en WMO 2015. 06-05-2015
Gemeenteblad nr 41123, 12 mei 2015
15bwb00011
07-10-2014 06-01-2014 01-01-2015 Besluit aanpassing bijlage 1.2 van de Regeling basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 23-09-2014
Gemeenteblad nr 55415, 6 oktober 2014
14BW00033
03-09-2014 06-01-2014 07-10-2014 is een nieuwe regeling, deze vervangt de "Privacyregeling gemeentelijke basisregistratie" vervaldatum 06-01-2014 van rechtswege 03-06-2014
www.officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 48689, dd 2 september 2014.
14BW00033

Onderwerp: Regeling basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2015

 

Ons kenmerk: 15BWB00011

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen, Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 156  Gemeentewet en de Verordening  gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Regeling basisregistratie personen

gemeente Overbetuwe 2015

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

  1. 1.Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Overbetuwe worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

  2. 2.De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

  3. 3.De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.1 tot en met 1.4 in de verschillende tabellen die bij deze regeling zijn  vastgesteld.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

  1. 1.Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die Ingezetene is van de gemeente Overbetuwe en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Overbetuwe was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

  2. 2.Over een ingezetene van de gemeente Overbetuwe kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene van wie gegevens worden verstrekt;

  3. 3.De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

  4. 4.De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtig maatschappelijke belang en categorieën derden

  1. 1.Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze Regeling;

  2. 2.Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2015.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 6 mei 2015

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Onderwerp: Wijziging bijlage 2 bij Regeling basisregistratie personen  gemeente Overbetuwe

 

Ons kenmerk: 16bwb00060

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en)  3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen, Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 156  Gemeentewet en de Verordening  gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de volgende wijziging van bijlage 2 van de Regeling basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2015:

 

 

Artikel I Wijziging regeling

 

Bijlage 2

Verstrekking blijft achterweg indien betrokkene op grond van en met inachtneming va artikel 3.21 Wet

basisregistratie personen (Wbrp) verzocht heeft om een verstrekkingsbeperking (geheimhouding).

 

 

Werkzaamheden

Categorie derden BRP

 

Clausulering van de werkzaamheden

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en

Tegen gaan woonfraude.

Woningcorporaties

 

-

Het verlenen van medische zorg en innen van

rekeningen i.v.m. de verleende zorg.

Ziekenhuizen

-

Het opsporen van vermiste familie en herstel van familierelaties.

Family Tracing Services, onderdeel van het Leger des Heils

De werkzaamheden geschieden zodanig dat geen gegevens aan de derde wordt verstrekt zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de ingeschrevene.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 10 mei 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De Minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de Basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Overbetuwe woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de Minister van BZK voor de gemeente Overbetuwe op grond van artikel 3.2 Wet basisregistratie personen (Wbrp).

 

Zolang de Wbrp door de gemeente Overbetuwe wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Overbetuwe beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Overbetuwe woonachtig zijn, dient de gemeente Overbetuwe het autorisatiebesluit van de Minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang.

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Overbetuwe. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die deze werkzaamheden uitvoeren.

 

Derden met schriftelijke toestemming.

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden

uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan

een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van

degene over wie gegevens worden gevraagd.

 

Beperkte set aan gegevens.

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben

op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot

dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het

gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel

geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres,

de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4 en 5 Inwerkingtreding en citeertitel

De Regeling basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2015/1, waarmee deze regeling kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag na bekend making en werkt terug tot en met 1 januari 2015 de invoeringsdatum van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 

Bijlage 1.4 2015

Bijlage 1.4 2015 (PDF)
Omschrijving:

Regeling BRP 2015 150428

Regeling BRP 2015 150428 (PDF)
Omschrijving:

16bwb00060 wijzigingsbesluit bijlage 2

16bwb00060 wijzigingsbesluit bijlage 2 (PDF)
Omschrijving:

Bijlage 1.3 2015

Bijlage 1.3 2015 (PDF)
Omschrijving:

Bijlage 1.1 2015

Bijlage 1.1 2015 (PDF)
Omschrijving:

Bijlage 1.2 2015

Bijlage 1.2 2015 (PDF)
Omschrijving: