Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel plattelandswoningen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Beleidsregel plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 13-02-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 04-02-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe 12 februari 2014
Kenmerk voorstel 13rb000198
13bwb00094

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht artikel 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-02-2014 nieuwe regeling 04-02-2014
De Betuwe 12 februari 2014
13rb000198
13bwb00094

Onderwerp: Beleidsregel plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2014

 

 

Ons kenmerk: 13RB000198

 

Nr. 8

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 21 januari 2014;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende:

 

- dat de Beleidsregel Plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2014 vanaf 17 oktober 2013 gedurende een periode van zes weken ter inzage lag;

- dat op de Beleidsregel Plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2014, binnen deze periode één (mondelinge) inspraakreactie is ontvangen.

 

b e s l u i t :

 

  1. 1.het Rapport inspraak Beleidsregel Plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2014 vast te stellen;

  2. 2.conform de wijzigingen in het rapport inspraak de Beleidsregel Plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2014 vast te stellen;

  3. 3.dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

  4. 4.dat dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel Plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2014.

 

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 4 februari 2014.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

beleidsregel plattelandswoningen 2014 02 04

beleidsregel plattelandswoningen 2014 02 04 (PDF)
Omschrijving:

beleidsregel plattelandswoningen 2014

beleidsregel plattelandswoningen 2014 (PDF)
Omschrijving: