Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Nadere regels voor invordering van de aanslag Diftar 2013 gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Nadere regels voor invordering van de aanslag Diftar 2013 gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Nadere regels voor invordering van de aanslag Diftar 2013 gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 18-10-2016
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Onbekend
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-02-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 28-01-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 31 januari 2014 nr. 4827
Kenmerk voorstel 14BWB00006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet artikelen 229, eerste lid, aanhef en sub a. en b
  2. Wet Milieubeheer artikel 15.33
  3. Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe artikel 20

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-02-2014 01-01-2014 18-10-2016 Onbekend 28-01-2014
www.officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 31 januari 2014 nr. 4827
14BWB00006

Onderwerp:

Nadere regels voor invordering van de aanslag Diftar 2013 gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 14BWB00006

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

overwegende dat het in het belang van belastingplichtigen gewenst is om nadere regels vast te stellen voor de invordering in termijnen van de aanslag Diftar 2013;

 

gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en sub a. en b. van de Gemeentewet, artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer en artikel 20 van de Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2012;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Nadere regels voor invordering van de aanslag Diftar 2013

gemeente Overbetuwe 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

a.

Aanslag Diftar 2013: de aanslag “Diftar” gaat over de kosten voor afvalverwijdering over 2013. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoe vaak er afval aangeboden wordt. Het registreren gebeurt zowel voor gebruikers van het ondergrondse afvalsysteem, als voor gebruikers van de groene en grijze afvalcontainer. Bij het ondergrondse afvalsysteem betaalt de belastingplichtige per aanbieding. Bij gebruik van containers betaalt belastingplichtige voor de maat van de container(s) én voor het aantal malen dat belastingplichtige de container(s) aanbiedt.

Artikel 2 Betalingstermijnen

In afwijking van de Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2012, artikel 10, lid 4 én artikel 18 lid 4 geldt in geval het totaalbedrag van de aanslag Diftar 2013 minder bedraagt dan € 50,- in plaats van € 100,-, dat de aanslag moet worden betaald uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen artikel 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van belastingplichtige leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2014.

Artikel 5 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels voor invordering van de aanslag Diftar 2013 gemeente Overbetuwe 2014.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 januari 2014.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Algemene Toelichting.

 

In de Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2012 is in artikel 10 lid 4 en artikel 18 lid 4 gesteld dat de aanslag in zijn geheel binnen twee maanden betaald moet worden, als deze minder dan € 100,00 of meer dan € 3.000,00 bedraagt.

Met ingang van 2013 is kwijtschelding van het variabele bedrag van de afvalstoffenheffing niet meer mogelijk. Dit betekent dat een betalingsprobleem kan ontstaan bij belastingplichtigen die deze aanslag niet in één keer kunnen betalen. Om te voorkomen dat voor ieder individueel geval een betalingsregeling getroffen moet worden, wordt nu eenmalig met betrekking tot de aanslag Diftar 2013 het bedrag waarover een betaling in termijnen met automatische incasso mogelijk is verlaagd naar € 50,00.

 

Nadere regels voor invordering van de aanslag Diftar 2013 gemeente Overbetuwe 2014

Nadere regels voor invordering van de aanslag Diftar 2013 gemeente Overbetuwe 2014 (PDF)
Omschrijving: