Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Instellingsbesluit kunstadviescommissie gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Instellingsbesluit kunstadviescommissie gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Instellingsbesluit kunstadviescommissie gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling. vervangt het instellingsbesluit kunstadviescommissie gemeente Overbetuwe 2007, zoals vastgesteld bij besluit van 6 maart 2007.
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 23-01-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 14-01-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe 22 januari 2014
Kenmerk voorstel 13bwb00104

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 84

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
23-01-2014 nieuwe regeling. vervangt het instellingsbesluit kunstadviescommissie gemeente Overbetuwe 2007, zoals vastgesteld bij besluit van 6 maart 2007. 14-01-2014
De Betuwe 22 januari 2014
13bwb00104

Onderwerp: Instellingsbesluit kunstadviescommissie gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 13BWB00104

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 84 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het

 

 

Instellingsbesluit kunstadviescommissie

gemeente Overbetuwe 2014

Artikel 1 Begripsomschrijving

Dit besluit verstaat onder gemeente: gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 De commissie

Er is een commissie die adviseert gevraagd en ongevraagd op het gebied van kunst en kunstbeleid in de openbare ruimte binnen de gemeente, hierna te noemen: de kunstadviescommissie.

Artikel 3 Taak

 1. 1.De kunstadviescommissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders over:

  1. a.de toepassing van kunst in de openbare ruimte binnen de gemeente;

  2. b.andere aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van het gemeentelijk kunstbeleid in de openbare ruimte binnen de gemeente.

 2. 2.De kunstadviescommissie adviseert uitsluitend over aspecten die verband houden met de uiterlijke verschijningsvorm van een kunstwerk in de openbare ruimte binnen de gemeente.

Artikel 4 Samenstelling, lidmaatschap en vergoeding

 1. 1.De commissie bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zeven leden, onder wie zijn begrepen de voorzitter, zijn plaatsvervanger en twee tijdelijke leden vanuit de bevolking. De twee tijdelijke leden worden per kunstproject gevraagd om zitting te nemen in de kunstadviescommissie.

 2. 2.Burgemeester en wethouders benoemen de vaste leden van de commissie, onder wie de voorzitter, voor een periode van vier jaar. Burgemeester en wethouders schorsen en ontslaan de vaste leden van de commissie, onder wie de voorzitter.

 3. 3.Bij de benoeming houden burgemeester en wethouders rekening met

  1. a.de onafhankelijkheid,

  2. b.de kwaliteiten, én

  3. c.de specialismen,
   die zowel bij de kunstadviescommissie in zijn geheel, als bij de voorzitter en de vaste leden ieder afzonderlijk, aanwezig moeten zijn op het gebied van de beeldende kunst in de openbare ruimte.

 4. 4.In de kunstadviescommissie moeten minimaal twee professioneel werkzame beeldende kunstenaars zitting hebben.

 5. 5.Een lid kan tussentijds ontslag nemen. Een lid dat ontslag neemt, deelt dit schriftelijk mee aan burgemeester en wethouders. Het lid blijft zijn functie vervullen totdat in zijn opvolging is voorzien.

 6. 6.De leden van de kunstadviescommissie treden af:

  1. a.na afloop van de benoemingstermijn;

  2. b.na een daartoe strekkend besluit van burgemeester en wethouders.

 7. 7.Een lid dat, op grond van het bepaalde in het vijfde lid, dan wel het zesde lid, sub b. van dit artikel, ter opvolging wordt benoemd, wordt slechts benoemd voor de duur van de resterende benoemingsperiode van het lid, dat wordt opgevolgd.

 8. 8.Burgemeester en wethouders kunnen de leden van de kunstadviescommissie, onder wie de voorzitter, direct na afloop van de benoemingstermijn, telkens voor vier jaar herbenoemen.

 9. 9.Burgemeester en wethouders stellen een vergoeding voor de vaste leden van de kunstadviescommissie vast. De vergoeding voor de tijdelijke leden bedraagt de helft van de vergoeding voor de vaste leden. De voorzitter ontvangt geen vergoeding.

Artikel 5 Secretaris

 1. 1.Burgemeester en wethouders wijzen de ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de kunstadviescommissie aan.

 2. 2.De secretaris is geen lid van de kunstadviescommissie.

 3. 3.De secretaris dient de kunstadviescommissie desgevraagd van advies.

Artikel 6 Werkwijze

 1. 1.Onverminderd de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om ter zake voorschriften te geven, regelt de kunstadviescommissie zelf haar wijze van werken, evenwel met inachtneming van het bepaalde in dit besluit.

 2. 2.De kunstadviescommissie wijst uit de vaste leden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 7 Vergaderingen

 1. 1.De kunstadviescommissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht en komt voorts bijeen:

  1. a.wanneer de voorzitter dit nodig acht;

  2. b.op verzoek van de meerderheid van de vaste leden van de kunstadviescommissie, of

  3. c.op verzoek van burgemeester en wethouders.

 2. 2.De voorzitter roept de vaste en tijdelijke leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de onderwerpen die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden tijdig aan alle leden toegezonden.

 3. 3.De kunstadviescommissie vergadert slechts als ten minste de helft van de stemgerechtigde leden, onder wie de voorzitter of zijn plaatsvervanger, plus één aanwezig is. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 4. 4.Elk (vast of tijdelijk) lid van de kunstadviescommissie heeft één stem en stemt vrij van last. Een lid van de kunstadviescommissie neemt niet deel aan de stemming als het gaat om een aangelegenheid die hem rechtstreeks of indirect persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.

 5. 5.De kunstadviescommissie vergadert en besluit in het openbaar, tenzij zij anders beslist.

 6. 6.De kunstadviescommissie kan in een vergadering spreekrecht aan een belanghebbende geven.

 7. 7.De kunstadviescommissie kan aan (een vertegenwoordiger van een) wijk- en/ of dorpsraad spreekrecht geven, als het de toepassing van kunst in de openbare ruimte in hun wijk en/ of dorp betreft. De (vertegenwoordiger van) wijk- en/ of dorpsraad heeft in dat geval een adviserende stem.

Artikel 8 Uitbrengen advies

 1. 1.Over een uit te brengen advies beslist de kunstadviescommissie bij meerderheid van stemmen. Als bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. De secretaris heeft een adviserende stem.

 2. 2.Het advies is gemotiveerd.

 3. 3.Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de kunstadviescommissie ondertekend.

Artikel 9 Deskundigen

De voorzitter is bevoegd deskundigen en ambtenaren uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de kunstadviescommissie.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

Het Instellingsbesluit Kunstadviescommissie gemeente Overbetuwe 2007, zoals vastgesteld bij besluit van 6 maart 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit instellingsbesluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit kunstadviescommissie gemeente Overbetuwe 2014.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 januari 2014.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Algemene toelichting

Sinds 2001 functioneert er een kunstadviescommissie (KAC) in de gemeente Overbetuwe. Pas bij instellingsbesluit van 3 maart 2007 heeft de KAC een formele grondslag gekregen. De KAC is immers een andere commissie, als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet. Een andere commissie dan de commissies, als bedoeld in artikel 82 (voorbereidingscommissie besluitvorming) en 83 (bestuurscommissie) Gemeentewet.

 

Het steeds meer en frequenter inwoners laten meepraten over onder andere hun leefomgeving kan ook worden bezien vanuit het oogpunt van kunst in de openbare ruimte. Dit betekent bijvoorbeeld voor de samenstelling van de Kunstadviescommissie dat er niet alleen gekeken wordt naar professionele kunstenaars (die hun eigen kwaliteiten inbrengen) maar ook naar de inbreng van inwoners die wellicht een andere kijk op de invulling van de omgeving hebben. Met ook de kantelingsgedachte in het achterhoofd is het wenselijk dat er naast de vaste leden ook tijdelijke leden aan de commissie toegevoegd kunnen worden.

 

Een commissie die immers bestaat uit professionele kunstenaars (vaste leden) en betrokken inwoners (tijdelijke leden) kan een breed gedragen voorstel aan burgemeester en wethouders voorleggen. Het instellingsbesluit moet dan ook op dit punt worden aangepast.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Op grond van dit artikel moet onder gemeente de gemeente Overbetuwe worden verstaan.

 

Artikel 2 De commissie

Dit artikel regelt de instelling van de kunstadviescommissie (KAC).

 

Artikel 3 Taak

In het eerste lid van dit artikel is de taak van de kunstadviescommissie neergelegd: het gevraagd en ongevraagd adviseren over de toepassing van kunst in de openbare ruimte binnen de gemeente Overbetuwe (onder a.) en andere aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van het gemeentelijk kunstbeleid in de openbare ruimte binnen de gemeente Overbetuwe (onder b.).

In het tweede lid is een belangrijke beperking neergelegd: De kunstadviescommissie adviseert uitsluitend over aspecten die verband houden met de uiterlijke verschijningsvorm van een kunstwerk in de openbare ruimte binnen de gemeente Overbetuwe.

 

Artikel 4 Samenstelling, lidmaatschap en vergoeding

De commissie bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zeven leden. Daaronder zijn begrepen de voorzitter, zijn plaatsvervanger en twee tijdelijke leden vanuit de bevolking (eerste lid). De twee tijdelijke leden worden per kunstproject gevraagd om zitting te nemen in de kunstadviescommissie. Het is aan de kunstadviescommmissie om dit in de praktijk vorm te geven.

Bij de benoeming moeten burgemeester en wethouders rekening houden met bepaalde vereisten. Welke dat zijn is neergelegd in het derde lid van dit artikel. Ook geldt op grond van het vierde lid van dit artikel dat er minimaal twee professioneel werkzame beeldende kunstenaars in de kunstadviescommissie zitting moeten hebben.

In het vijfde tot en met achtste lid is het nodige bepaald over benoeming en ontslag, al dan niet op verzoek, aftreden en herbenoemen.

Tot slot is in het negende lid bepaald dat burgemeester en wethouders een vergoeding voor de vaste leden van de commissie vaststellen. De vergoeding voor de tijdelijke leden wordt daarvan afgeleid, namelijk de helft ervan. Omdat de voorzitter van de kunstadviescommissie tevens wethouder is, ontvangt deze uit hoofde van zijn functie geen vergoeding. De voorzitter kan tevens wethouder zijn, omdat de kunstadviescommissie is ingesteld door burgemeester en wethouders. Zou de kunstadviescommissie zijn ingesteld door de raad, dan was er sprake geweest van een incomptabiliteit (artikel 84, tweede lid jo. artikel 83, tweede lid Gemeentewet).

 

Artikel 5 Secretaris

De secretaris draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning. Die ondersteuning strekt zich uit tot de administratieve hulp en tot de beleidsmatige advisering in de kunstadviescommissie.

 

Artikel 6 Werkwijze

De strekking van dit artikel is dat de kunstadviescommissie zelf zijn werkwijze bepaalt, uiteraard met inachtneming van het bepaalde in dit besluit en onverminderd de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om terzake voorschriften te stellen. Op grond van het tweede lid wijst de kunstadviescommissie uit de vaste leden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 

Artikel 7 Vergaderingen

Met de bepaling in het eerste lid dat de kunstadviescommissie vergadert zo dikwijls als zij dat nodig acht, wordt voldaan aan het vereiste van een periodiek overleg. Van belang is in dit verband dat er wel zaken voorhanden moeten zijn om advies over uit te kunnen brengen. Het zou daarmee onzinnig zijn om te bepalen dat de kunstadviescommissie bijvoorbeeld eens in de vier weken bijeen zou moeten komen, als er geen adviezen te geven zijn.

Voor het overige behoeft dit artikel geen verdere toelichting, behalve dat zowel een vast als een tijdelijk lid één stem heeft en vrij van last stemt (vierde lid) en dat aan (een vertegenwoordiger van een) wijk- en/of dorpsraad spreekrecht kan worden gegeven als het de toepassing van kunst in de openbare ruimte in hun wijk en/ of dorp betreft. In dat geval heeft deze (vertegenwoordiger van) wijk- en/of dorpsraad een adviserende stem.

 

Artikel 8 Uitbrengen advies

Dit artikel behoeft geen toelichting. Uiteraard geldt dat als burgemeester en wethouders een besluit nemen dat afwijkt van het advies van de kunstadviescommissie, zij de reden van afwijking in de motivering van het besluit moeten vermelden.

 

Artikel 9 Deskundigen

Op grond van deze bepaling kan de voorzitter deskundigen en ambtenaren uitnodigen om aan de vergaderingen van de kunstadviescommissie deel te nemen, zodat zij tot een afgewogen advies kan komen.

 

Artikel 10 Intrekking oude regeling

Met dit artikel wordt het Instellingsbesluit kunstadviescommissie gemeente Overbetuwe 2007 ingetrokken.

 

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft eveneens geen nadere toelichting.

instellingsbesluit kunstadviescommissie 2014 01 14

instellingsbesluit kunstadviescommissie 2014 01 14 (PDF)
Omschrijving: