Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Uitvoeringsbeleid evenementen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Uitvoeringsbeleid evenementen gemeente OVerbetuwe 2014
Citeertitel Uitvoeringsbeleid evenementen gemeente OVerbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 29-01-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 12-11-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe, 28 januari 2014
Kenmerk voorstel 13bwb00092

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe, artikelen 2:24 e.v. en 4:6a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
29-01-2014 nieuwe regeling 12-11-2013
De Betuwe, 28 januari 2014
13bwb00092

Onderwerp: Uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 13bwb00092

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe en de burgemeester van de gemeente Overbetuwe, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op artikel(en) 2:24 e.v. en 4:6a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n :

 

  1. 1.vast te stellen het Uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Overbetuwe 2014, onder voorbehoud van vaststelling van het Evenementenbeleid gemeente Overbetuwe 2014 door de gemeenteraad;

  2. 2.dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

  3. 3.dat dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Overbetuwe 2014.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2013.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

 

Aldus besloten op 12 november 2013.

 

De burgemeester,

 

 

 

drs. A.S.F. van Asseldonk

 

Uitvoeringsbeleid evenementen 2014

Uitvoeringsbeleid evenementen 2014 (PDF)
Omschrijving:

besluit vaststelling uitvoeringsbeleid evenementen 131112

besluit vaststelling uitvoeringsbeleid evenementen 131112 (PDF)
Omschrijving: