Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling Gelrepas gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling Gelrepas gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Regeling Gelrepas gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 25-01-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 12-11-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 17 januari 2014, nr. 2293
Kenmerk voorstel 13bwb00086

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 108

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
25-01-2014 01-01-2014 nieuwe regeling 12-11-2013
www.officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 17 januari 2014, nr. 2293
13bwb00086

Onderwerp: Regeling GelrePas gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13BWB00086

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het besluit van de raad van de gemeente Overbetuwe van 10 september 2013, waarbij de nota ‘Arm in Arm’ is vastgesteld;

 

gelezen het advies van de Participatieraad van 4 oktober 2013;

 

gelet op artikel(en) 108 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

 

Regeling GelrePas gemeente Overbetuwe 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.GBA: gemeentelijke basisadministratie;

 2. b.GelrePas: een persoonsgebonden pas die recht geeft op bepaalde voorzieningen;

 3. c.gemeente: gemeente Overbetuwe;

 4. d.norminkomen: 110% van de op de belanghebbende(n) van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 2 van de wet, inclusief eventuele toeslagen en verlagingen op grond van hoofdstuk 3, paragraaf 3 van de wet;

 5. e.peildatum: de datum waarop het recht op de GelrePas ontstaat, voor zover die datum niet ligt voor de datum van aanvraag van de GelrePas;

 6. f.wet: Wet werk en bijstand.

Artikel 2 GelrePas

 1. 1.Burgemeester en wethouders kunnen een GelrePas verstrekken aan een persoon die zijn hoofdverblijf heeft in de gemeente en is ingeschreven in de GBA van de gemeente.

 2. 2.Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks vast welke voorzieningen voor de houder van de GelrePas beschikbaar zijn.

Artikel 3 Recht op GelrePas

 1. 1.Recht op de GelrePas bestaat voor het gezin of de alleenstaande, waarvan het inkomen op de peildatum niet hoger is dan het voor het gezin of de alleenstaande geldende norminkomen en het vermogen de geldende vermogensgrens van artikel 34, derde lid van de wet niet overschrijdt.

 2. 2.Als één van de gehuwden op grond van deze regeling is uitgesloten van het recht op de GelrePas, heeft de ander, als deze aan alle voorwaarden voor toekenning van de GelrePas voldoet, recht op de GelrePas. Dit geldt ook voor de tot het gezin behorende kinderen.

Artikel 4 Geen recht op GelrePas

Geen recht op de GelrePas bestaat, als:

 1. a.de belanghebbende op grond van artikel 11, tweede lid van de wet geen recht op bijstand heeft;

 2. b.de belanghebbende op de peildatum op grond van artikel 13, eerste lid van de wet geen recht op bijstand heeft, of

 3. c.de belanghebbende een opleiding als bedoeld in de WTOS, een studie als genoemd in de WSF of anderszins door het Rijk bekostigd onderwijs volgt.

Artikel 5 Verstrekking GelrePas

 1. 1.Burgemeester en wethouders verstrekken de Gelrepas ambtshalve aan gezinsleden en alleenstaanden die beschikken over een uitkering op grond van de wet.

 2. 2.Burgemeester en wethouders verstrekken de Gelrepas op aanvraag aan overige gezinsleden en alleenstaanden die voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van de GelrePas.

 3. 3.De GelrePas wordt kosteloos verstrekt. Bij verlies of diefstal van de GelrePas kan de houder van de GelrePas éénmaal per kalenderjaar in aanmerking komen voor een duplicaat.

Artikel 6 Einde recht op GelrePas

Het recht op de GelrePas eindigt als de houder van de GelrePas:

 1. a.niet meer zijn hoofdverblijf heeft in de gemeente of niet meer is ingeschreven in de GBA van de gemeente, of

 2. b.op grond van artikel 3 of 4 van deze regeling geen recht meer heeft op de GelrePas.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het laten participeren van belanghebbenden in de samenleving, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling GelrePas gemeente Overbetuwe 2013.

 

Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2013.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Algemene toelichting

In de door de gemeenteraad op 10 september 2013 vastgestelde nota minimabeleid Arm in Arm worden vier pijlers van het nieuwe minimabeleid benoemd. Dit zijn de volgende:

 

   • Algemene voorzieningen voor huishoudens met een inkomen tot maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm;

   • De GelrePas;

   • Het Persoonlijk Minimabudget;

   • Individuele bijzondere bijstand.

 

Deze regeling geeft een basis voor de GelrePas.

 

GelrePas in plaats van Declaratiefonds

Belangrijke pijler binnen het Overbetuwse minimabeleid was het Declaratiefonds. Dit fonds had tot doel inwoners van de gemeente Overbetuwe met een laag inkomen in staat te stellen te participeren in de samenleving, waaronder het deelnemen aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten.

Uit de nota Arm in Arm blijkt dat bovenstaand doel van het minimabeleid niet optimaal werd bereikt door het Declaratiefonds. Er was onvoldoende garantie dat de bijdrage uit het Declaratiefonds ook daadwerkelijk zorgde voor meer participatie. Met het invoeren van een kortingspas is het verband tussen geldelijke steun van de gemeente en verhoging van de participatie van minima beter gewaarborgd.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 2 GelrePas

In het eerste lid van dit artikel hebben wij expliciet vastgelegd dat burgemeester en wethouders de GelrePas alleen verstrekken aan personen die hun hoofdverblijf hebben in én zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Overbetuwe. Deze vaststelling is nodig, omdat artikel 40 van de Wet werk en bijstand (hierna: de wet)  wel automatisch van toepassing is bij het verstrekken van bijzondere bijstand, maar niet bij het verstrekken van een bijdrage op grond van gemeentelijk minimabeleid.

 

Artikel 3 Recht op GelrePas

De inkomensgrens voor het recht op de GelrePas stellen wij in deze regeling vast op 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (en eventuele toeslagen en verlagingen). Hiermee sluit de regeling aan bij de inkomensgrens die wij hanteren in het kader van verstrekking van het persoonlijk minimabudget (langdurigheidstoeslag).

 

Artikel 4 Geen recht op GelrePas

Dit artikel geeft aan dat er geen recht op de GelrePas bestaat voor personen die geen recht op bijstand hebben (onderdeel a.). Het gaat in de eerste plaats om personen die geen verblijfstitel hebben, op basis waarvan zij met een Nederlander gelijk gesteld worden.

Verder bestaat er geen recht op de GelrePas voor personen die op de peildatum op grond van artikel 13, eerste lid van de wet zijn uitgesloten van het recht op bijstand (gedetineerden, minderjarigen e.d.). De zinsnede ‘op de peildatum’ is in dit onderdeel toegevoegd om te voorkomen dat iemand die ooit te lang op vakantie in het buitenland is geweest (artikel 13, eerste lid, aanhef en onder e van de wet), niet meer in aanmerking zou kunnen komen voor de GelrePas.

In de nota Arm in Arm is ook vastgelegd dat kinderen tot 4 jaar geen pas ontvangen, omdat de meeste activiteiten voor hen gratis zijn. Dit is neergelegd in onderdeel b. van dit artikel.

Onderdeel c. van dit artikel bepaalt dat studenten niet in aanmerking komen voor de GelrePas. Dit is in overeenstemming met hetgeen de nota Arm in Arm over deze groep stelt.

 

Artikel 5 Verstrekking GelrePas

De nota Arm in Arm stelt het volgende: ‘Klanten met een WWB-uitkering krijgen de pas automatisch toegestuurd. Inwoners met een inkomen tussen de 100 en 110% van de geldende bijstandsnorm moeten de pas zelf aanvragen’. Er is een aanvraagformulier beschikbaar. In dit artikel leggen we deze in de nota genoemde uitgangspunten vast.

 

Artikel 6 Einde recht op GelrePas

Zodra niet meer voldaan aan de voorwaarden voor het recht hebben op de GelrePas of de houder van de GelrePas niet meer woonachtig is in de gemeente, eindigt het recht op de GelrePas.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Dit artikel opent de mogelijkheid om, in gevallen waarin toepassing van de regeling – gegeven het doel en strekking ervan – een onbillijkheid van overwegende aard zou opleveren, (een onderdeel van) de regeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken. De toepassing van deze mogelijkheid beperkt zich overigens wel tot het op het moment van het vaststellen van deze regeling niet voorziene gevallen en tot (eventuele) onbillijkheden van overwegende aard. De te treffen voorziening, waarin de regeling dus niet voorziet, moet wel binnen de doelstelling van de regeling passen. Ook moeten we de regeling hier vervolgens op aanpassen, omdat het immers een voorzienbaar geval is geworden.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 9 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Regeling Gelrepas 131112

Regeling Gelrepas 131112 (PDF)
Omschrijving: