Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Evenementenbeleid gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Evenementenbeleid gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Evenementenbeleid gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Overbetuwe
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 16-01-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 07-01-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe, 15 januari 2014
Kenmerk voorstel 13rb000172

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 108

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
16-01-2014 nieuwe regeling 07-01-2014
De Betuwe, 15 januari 2014
13rb000172

Onderwerp: Vaststelling evenementenbeleid gemeente Overbetuwe 2014

 

 

Ons kenmerk: 13RB000172

 

Nr. 11a

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 17 december 2013

 

gelet op artikel(en) 108 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

  1. 1.het Evenementenbeleid gemeente Overbetuwe 2014, zoals bij dit besluit gevoegd, vast te stellen;

  2. 2.het Uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Overbetuwe 2014 voor kennisgeving aan te nemen;

  3. 3.de Nota Evenementen en Geluid, zoals vastgesteld bij besluit van 8 september 2009, in te trekken;

  4. 4.dat de besluiten onder 1. en 3. in werking treden op de dag na de datum van bekendmaking;

  5. 5.dat dit besluit wordt aangehaald als: Evenementenbeleid gemeente Overbetuwe 2014;

  6. 6.de financiële consequenties in overeenstemming met paragraaf 7 van het voorstel te verwerken in het raadsvoorstel begrotingswijziging.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 7 januari 2014

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

besluit vaststelling evenementenbeleid 2014 140107

besluit vaststelling evenementenbeleid 2014 140107 (PDF)
Omschrijving:

Evenementenbeleid 2014

Evenementenbeleid 2014 (PDF)
Omschrijving: