Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 24-12-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 17-12-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe, 23 december 2013
Kenmerk voorstel 13bwb00103

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet artikel 151 sub a
  2. Algemene wet bestuursrecht artikel 5 lid 11
  3. APV gemeente Overbetuwe artikel 6 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
24-12-2013 nieuwe regeling 17-12-2013
De Betuwe, 23 december 2013
13bwb00103

Onderwerp:

Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13bwb00103

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe en de burgemeester van de gemeente Overbetuwe, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

 

gelet op het verzoek van de politie van 13 december 2013;

 

gelet op het mondelinge advies van team Veiligheid van 16 december 2013;

 

gelet op artikel(en) 151a van de Gemeentewet, 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n:

 

  1. 1.alle opsporingsambtenaren van de Nationale politie werkzaam in de eenheid Oost-Nederland, aan te wijzen als toezichthouder op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

  2. 2.dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

  3. 3.dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Overbetuwe 2013.

 

Aldus besloten op 17 december 2013.

 

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex MMO

drs. A.S.F. van Asseldonk

 

 

De burgemeester,

 

 

drs. A.S.F. van Asseldonk

aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Overbetuwe 13 12 17

aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV gemeente Overbetuwe 13 12 17 (PDF)
Omschrijving: