Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Ambtsinstructie griffier

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Instructie voor de griffier van de gemeente Overbetuwe
Citeertitel Ambtsinstructie griffier
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-06-2005
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 31-05-2005
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling 31 mei 2005 intern, raad
De Betuwe; 11 december 2013
Kenmerk voorstel 05rb000039

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 107a, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-06-2005 nieuwe regeling 31-05-2005
31 mei 2005 intern, raad
De Betuwe; 11 december 2013
05rb000039

Onderwerp: Instructie griffier

 

Ons kenmerk: 05rb000039

 

Nr. 8

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

Gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet;

 

Gelezen het voorstel van het griffierskompas (vz raad en vz presidium) van 19 april 2005;

 

 

Besluit vast te stellen de volgende instructie:

 

 

Instructie voor de griffier van de gemeente overbetuwe

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt het presidium bij zijn taak om de agenda van de raads- en commissievergaderingen vast te stellen en bereidt in die zin de vergaderingen van dit presidium voor.

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter

De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en raadscommissie

  1. 1.De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

  2. 2.De griffier kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies.

  3. 3.De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, advieslijsten, besluitenlijsten en overige stukken aan raads- en commissieleden.

  4. 4.De griffier kan de voorzitters van de raadscommissies ter zijde staan bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.

Artikel 5 Ondersteuning seniorenconvent

De griffier is in principe aanwezig bij de vergaderingen van het seniorenconvent en draagt desgewenst zorg voor een verslaglegging van de vergaderingen.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover staan in de verordening op de ambtelijke bijstand.

Artikel 8 (Organisatie griffie)

  1. 1.De griffier geeft leiding aan de griffie.

  2. 2.De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

  3. 3.De griffiemedewerkers handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 9 Verhindering en vervanging

Indien de griffier meer dan 30 dagen aaneensluitend verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan het presidium.

Artikel 10 Slotbepaling

  1. 1.In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met het griffierskompas (voorzitter raad en voorzitter presidium).

  2. 2.Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling.

Artikel 11 Citeerartikel

Deze instructie kan aangehaald worden als “ambtsinstructie griffier”

 

 

Toelichting op de model-instructie voor de griffier

 

Artikel 1

De hoofdverantwoordelijkheid van de griffier is de ondersteuning van de raad. Deze taak behoort niet meer tot de taken van de gemeentesecretaris. De griffier is het aanspreekpunt voor alle vragen naar ambtelijke ondersteuning van de raad en de individuele raadsleden.

 

Artikel 2

De raadsagenda’s wordt vastgesteld door de raad en worden voorbereid door het raadspresidium. De griffier en de medewerkers van de griffie nemen de ambtelijke voorbereiding ter hand. De administratieve ondersteuning wordt door de griffie verleend.

 

Artikelen 3 en 4

De burgemeester wordt in zijn functie van voorzitter van de raad bijgestaan door de griffier. In zijn functie van voorzitter van het college en van zelfstandig bestuursorgaan van de gemeente wordt hij net als voorheen bijgestaan door de secretaris. De griffier zit naast de burgemeester tijdens raadsvergaderingen, verzorgt het verslag en verricht alle mogelijk denkbare (administratieve) ondersteuning. Ook bijvoorbeeld het bodepersoneel gedraagt zich tijdens raads- en commissievergaderingen naar de aanwijzingen van de griffier. Veelal zullen de commissiegriffiers en niet de griffier aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies en de voorzitters van de raadscommissies ondersteunen.

 

Artikel 5

Conform het reglement van orde van de gemeenteraad kan de griffier (evenals de gemeentesecretaris) in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig zijn. Indien het seniorenconvent – bestaande uit voorzitter en fractievoorzitters van de raad – bijeenkomt en er verslaglegging gewenst is, zal de griffier daarvoor zorgen.

 

Artikel 6

Indien de raad een enquêtecommissie instelt zal deze natuurlijk behoefte hebben aan ambtelijke ondersteuning. Het is logisch dat deze vanuit de griffie verschaft zal worden. De enquêtecommissie is immers een raadscommissie. Wellicht zal voor een dergelijke commissie tijdelijk extra personeel aangenomen moeten worden vanwege het intensieve en tijdelijke karakter van de werkzaamheden. Op grond van artikel 155a, achtste lid, van de Gemeentewet wordt een verordening opgesteld waarin nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot bedoelde enquêtes. Daarin worden ook regels gesteld over de ambtelijke bijstand.

 

Artikel 7

De griffier heeft een spilfunctie in het goed laten verlopen van ambtelijke ondersteuning voor de raadsleden. De regeling hiervoor is uitgewerkt in de verordening op de ambtelijke bijstand. Uitgangspunt is dat verzoeken om ondersteuning in eerste instantie bij de griffier worden ingediend.  Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verordening op de ambtelijke bijstand en de specifieke toelichting daarop.

 

Artikel 8

De griffiemedewerkers (ongeacht functiebenaming als procescoördinator, raadsassistent of commissiegriffiers) vallen onder het gezag van de griffier. Voor de commissiegriffiers die (nog) niet formeel ondergebracht zijn bij de griffie, zullen zij in ieder geval bij de uitvoering van de werkzaamheden als commissiegriffier overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier moeten handelen.

 

Artikelen 9

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 10

De raad heeft het “griffierskompas” bestaande uit voorzitter raad en voorzitter presidium aangewezen als raadsvertegenwoordiging die namens hen als baas van de griffier optreden. Voor aanvullende/verhelderende instructie kan de griffier dus bij het griffierskompas terecht.

 

Artikel 11

Dit artikel behoeft geen toelichting

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 31 mei 2005.

 

 

De raad voornoemd,

 

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

ambtsinstructie griffier 05 05 31

ambtsinstructie griffier 05 05 31 (PDF)
Omschrijving: