Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:73a, vierde lid (verbod carbidschieten) APV gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:73a, vierde lid (verbod carbidschieten) APV gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:73a, vierde lid (verbod carbidschieten) APV gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door burgemeester
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 14-11-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-11-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe 13-11-2013
Kenmerk voorstel 13bb00019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe artikel 2:73a, vierde lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
14-11-2013 nieuwe regeling 06-11-2013
De Betuwe 13-11-2013
13bb00019

Onderwerp:

Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:73a, vierde lid (verbod carbidschieten) APV gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13bb00019

 

De burgemeester van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op het mondelinge advies van de politie van 1 november 2013;

 

gelet op artikel(en) 2:73a, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t :

 

  1. 1.aan te wijzen de bebouwde kom van de gemeente Overbetuwe, zoals omschreven in artikel 1, onder e. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe, als plaats waar het gestelde in artikel 2:73a, derde lid, onder a. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe, tussen 31 december van enig jaar 10.00 uur en 1 januari van enig jaar 02.00 uur niet van toepassing is;

  2. 2.dat dit besluit in werking treedt op 14 november 2013;

  3. 3.dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:73a, vierde lid (verbod carbidschieten) APV gemeente Overbetuwe 2013.

 

 

Aldus besloten op 6 november 2013.

 

De burgemeester,

 

 

 

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

aanwijzingsbesluit verbod carbidschieten APV 2013 13 11 06

aanwijzingsbesluit verbod carbidschieten APV 2013 13 11 06 (PDF)
Omschrijving: