Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Handboek Ondergrondse infrastructuur gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Handboek Ondergrondse infrastructuur gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Handboek Ondergrondse infrastructuur gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-09-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-08-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.officielebekendmakingen.nl 28 augustus 2014, gemeenteblad 47975
Kenmerk voorstel 14bw000338

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-09-2014 nieuwe regeling 26-08-2014
www.officielebekendmakingen.nl 28 augustus 2014, gemeenteblad 47975
14bw000338
01-08-2012 01-09-2014 nieuwe regeling 24-07-2012
Geen.
12bwb00034.

Onderwerp: Besluit Vaststelling Handboek ondergrondse infrastructuur gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 14bwb00074

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

  1. 1.vast te stellen het Handboek ondergrondse infrastructuur gemeente Overbetuwe 2014, onder gelijktijdige intrekking van het Handboek ondergrondse infrastructuur gemeente Overbetuwe 2012;

  2. 2.dat dit besluit in werking treedt op 1 september 2014, met dien verstande dat het Handboek 2012 zijn gelding blijft houden voor projecten/werkzaamheden die zijn gestart vóór 1 september 2014;

  3. 3.dat dit besluit wordt aangehaald als: Handboek ondergrondse infrastructuur gemeente Overbetuwe 2014.

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 augustus 2014.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Handboek ondergrondse infrastructuur 2014

Handboek ondergrondse infrastructuur 2014 (PDF)
Omschrijving:

besluit vaststelling handboek ondergrondse infrastructuur 2014, 140826

besluit vaststelling handboek ondergrondse infrastructuur 2014, 140826 (PDF)
Omschrijving: