Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 05-09-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-08-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 04-09-2013.
Kenmerk voorstel 13bwb00088.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-09-2013 nieuwe regeling 27-08-2013
De Betuwe; 04-09-2013.
13bwb00088.

Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13bwb00088

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

Gezien het ambtelijk voorstel van 15 augustus 2013,

gelet op artikel 3 van het Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013;

 

b e s l u i t e n :

 

  1. 1.vast te stellen het Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Overbetuwe 2013;

  2. 2.dat dit besluit in werking treedt de dag na datum van bekendmaking;

  3. 3.dat dit besluit wordt aangehaald als: Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Overbetuwe  2013.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 augustus 2013.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 13 08 27

inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 13 08 27 (PDF)
Omschrijving: