Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-09-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 24-07-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 21-08-2013
Kenmerk voorstel 13bwb00060

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO), art. 15:1:15, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-09-2013 nieuwe regeling 24-07-2013
De Betuwe; 21-08-2013
13bwb00060

Onderwerp: Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13bwb00060

 

De burgemeester  en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe 2012;

 

gelet op de schriftelijke instemming van de Ondernemingsraad van 17 juni 2009;

 

gelet op artikel 15:1:15, eerste lid van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO).

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. 1.adviseur: een deskundige die de leidinggevende en/of de ambtenaar adviseert;

 1. a.ambtenaar: ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a. van de CAR/UWO

 2. b.beoordelingsformulier: het door het college vastgestelde formulier voor de beoordeling;

 3. c.beoordelingsgesprek: het gesprek waarin de leidinggevende de beoordeling toelicht aan de ambtenaar;

 4. d.beoordelingsperiode: de periode waarop de beoordeling betrekking heeft;

 5. e.beoordelen: de definitieve beoordeling;

 6. f.college: het college van burgemeester en wethouders;

 7. g.leidinggevende: degene aan wie de ambtenaar, volgens de hiërarchische organisatiestructuur, verantwoording aflegt;

 8. h.informant: degene die een werkrelatie met de ambtenaar heeft;

 9. i.W&O: de werk- en ontwikkelings (W&O) gesprekscyclus dat bestaat uit:

  1. 1.het planningsgesprek: leidinggevende en ambtenaar maken afspraken over resultaten en ontwikkeling voor een komende periode;

  2. 2.een voortgangsgesprek (indien wenselijk): leidinggevende en ambtenaar bespreken de voortgang van de gemaakte afspraken;

  3. 3.het evaluatiegesprek: leidinggevende en ambtenaar evalueren de realisatie van de afspraken vanuit het W&O plan;

Artikel 2 De beoordeling

 1. 1.De leidinggevende stelt de beoordeling over de ambtenaar op:

  1. a.voor het nemen van een structurele rechtspositionele beheersbeslissing;

  2. b.op verzoek van de ambtenaar;

  3. c.bij bijzondere omstandigheden, als de leidinggevende dit wenselijk acht.

 2. 2.De leidinggevende bepaalt wanneer een beoordeling wordt vastgesteld, de lengte van de beoordelingsperiode en om welke reden(en) er een beoordeling wordt vastgesteld.

 3. 3.De beoordeling bevat een oordeel van de leidinggevende over de geleverde resultaten (kwalitatief en kwantitatief) en het functioneren (kennis en competenties) van de ambtenaar bij de uitoefening van zijn functie.

Artikel 3 Voorbereiden beoordeling

 1. 1.Het W&O evaluatiedeel vormt de basis voor het vaststellen van de beoordeling. Hierbij maakt de leidinggevende gebruik van de inhoud en afspraken, zoals neergelegd in het W&O plannings- en W&O voortgangsdeel.

 2. 2.De leidinggevende kan voor het opstellen van de beoordeling gebruik maken van informanten. De leidinggevende vermeldt op het beoordelingsformulier welke informanten hij heeft geraadpleegd en welke informatie daarbij is gegeven.

 3. 3.De leidinggevende legt de beoordeling vast op het beoordelingsformulier.

Artikel 4 Het beoordelingsgesprek, bedenkingsgesprek

 1. 1.Als de ambtenaar van mening is dat informatie ingewonnen kan worden bij een niet door de leidinggevende geraadpleegde informant(en), dan kan hij dat voor het beoordelingsgesprek aangeven. De leidinggevende zal dan alsnog informatie inwinnen bij deze informant(en) en de verkregen informatie meenemen bij het opstellen van de (concept) beoordeling.

 2. 2.Zo spoedig mogelijk nadat de leidinggevende de (concept) beoordeling heeft opgesteld, stelt de leidinggevende een datum vast voor een beoordelingsgesprek.

 3. 3.Tenminste 7 dagen vóór het beoordelingsgesprek krijgt de ambtenaar een afschrift van de (concept) beoordeling.

 4. 4.Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd tussen de leidinggevende en de ambtenaar. Als één van hen dit wenst kan een informant of adviseur bij het beoordelingsgesprek aanwezig zijn.

 5. 5.De ambtenaar krijgt tijdens het beoordelingsgesprek de gelegenheid om zijn bedenkingen over de beoorde¬ling kenbaar te maken. Hij kan daarbij aangeven dat hij zijn bedenkingen op het beoordelingsformulier vermeld wil hebben.

 6. 6.Wanneer de ambtenaar zijn bedenkingen op het beoordelingsformulier vermeld wil hebben, vindt hierover altijd een bedenkingsgesprek plaats. De ambtenaar tekent voor de in dat gesprek ingebrachte bedenkingen.

Artikel 5 Vaststellen beoordeling

 1. 1.Zo spoedig mogelijk na het beoordelingsgesprek, dan wel het bedenkingsgesprek, stelt de leidinggevende de beoordeling vast.

 2. 2.Het college stelt de beoordeling van de gemeentesecretaris vast.

 3. 3.De ambtenaar tekent de beoordeling voor gezien.

Artikel 6 Bewaren van de beoordeling

 1. 1.Een afschrift van de beoordeling wordt in het persoonsdossier be¬waard.

 2. 2.De laatste en de voorlaatste beoordeling worden in het persoonsdossier bewaard. Overige beoordelingen worden vernietigd.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van het beoordelen van ambtenaren, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De Regeling personeelsbeoordeling 2009, zoals vastgesteld bij besluit van 16 juli 2009, wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2013

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013.

 

Aldus besloten op 24 juli 2013

 

 

Het college van burgemeester en wethouders

Namens deze,

 

De burgemeester,

 

 

 

A.S.F. van Asseldonk

 

 

Toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze bepalingen worden de begrippen uit de regeling omschreven.

 

Artikel 2 De beoordeling

De leidinggevende stelt de beoordeling over de ambtenaar op. Dat kan in drie gevallen, zoals omschreven in het eerste lid, sub a. tot en met sub c..

Het in het eerste lid, sub a. bedoelde geval (dat wil zeggen voor het nemen van een structurele rechtspositionele beheersbeslissing) betekent dat een beoordeling moet worden vastgesteld voorafgaand aan:

 • -het omzetten van een tijdelijk naar een vast dienstverband;

 • -het bevorderen van de aanloop- naar de functionele schaal;

 • -het geven van een extra periodiek(en) boven op de ‘reguliere’ al dan niet in de vorm van een tijdelijke toelage;

 • -het versneld toekennen, dan wel onthouden/bevriezen van een periodieke verhoging;

 • -het beëindigen van een vaste aanstelling.

Verder bepaalt het derde lid van dit artikel wat de beoordeling bevat.

 

Artikel 3 Voorbereiden beoordeling

Dit artikel bepaalt het nodige over de voorbereiding van de beoordeling. Met name is hier vermeld dat de leidinggevende hierbij gebruik kan maken van informanten.

 

Artikel 4 Het beoordelingsgesprek, bedenkingsgesprek

In dit artikel wordt een en ander over het beoordelingsgesprek en eventueel bedenkingsgesprek bepaald.

 

Artikel 5 Vaststellen beoordeling

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 6 Bewaren van de beoordeling

Dit artikel bepaalt dat alle afschriften van beoordelingen in het persoonsdossier worden bewaard.

 

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de regeling niet voorziet of niet in redelijkheid voorziet, dan wel tot een onbillijkheid van overwegende aard leidt, beslist het college, dan wel kan het college één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft het college de mogelijkheid één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voor zover toepassing van deze regeling, gelet op het belang van het organisatiebelang, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Wordt er van deze clausule gebruik gemaakt, dan heeft dit tot gevolg dat de regeling moet worden aangepast. Immers, het geval is daarmee voorzienbaar geworden en alleen ten tijde van de vaststelling niet voorziene gevallen kunnen onder deze bepaling worden gevat.

 

Artikel 9 Intrekking oude regeling

Hiermee wordt de voorheen geldende Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe ingetrokken.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 11 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.

 

regeling beoordelen 2013 13 07 24

regeling beoordelen 2013 13 07 24 (PDF)
Omschrijving: