Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling vakantie-uren gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling vakantie-uren gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Regeling vakantie-uren gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2017
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-09-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 24-07-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 21-08-2013.
Kenmerk voorstel 13bwb00058.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO), art. 6:2:1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-09-2013 01-01-2017 nieuwe regeling 24-07-2013
De Betuwe; 21-08-2013.
13bwb00058.

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg;

 

gelet op artikel 6:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

 

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

Regeling vakantie-uren gemeente Overbetuwe 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.ambtenaar: ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a. van de CAR/UWO;

 2. b.arbeidsduur : arbeidsduur, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder e. van de  CAR/UWO;

 3. c.betrekking: betrekking, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b. van de  CAR/UWO;

 4. d.college: het college van burgemeester en wethouders.

 5. e.medewerker; medewerker als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR/UWO;

Artikel 2 Hoogte vakantie-uren

Het aantal vakantie-uren voor de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt per kalenderjaar tenminste 165,6 uren. Bij deeltijders is het aantal vakantie-uren naar rato.

Artikel 3 Berekening

Voor de berekening van de aanspraak op vakantie is bepalend:

 1. a.de leeftijd die ambtenaar in het kalenderjaar jaar bereikt;

 2. b.de bij aanstelling overeengekomen formele arbeidsduur per week.

Artikel 4 Verhoging vastgestelde vakantie-uren

 1. 1.Het volgens artikel 3 vastgestelde aantal uren wordt verhoogd, voor de ambtenaar:

  1. a.van 45 jaar met 7.2 uren;

  2. b.van 50 jaar met 14.4 uren;

  3. c.van 55 jaar met 21.6 uren;

  4. d.van 60 jaar met 28.8 uren.

 2. 2.Van de ambtenaar, die op 1 januari 2000 ingevolge de voormalige vakantieregelingen van Elst, Heteren of Valburg meer aanspraak op verhoging van vakantie-uren maakte op grond van leeftijd of diensttijd, wordt de aanspraak bevroren.

Artikel 5 Opname vakante-uren

Opname van vakantie-uren gebeurt volgens de bepalingen in de CAR/UWO en werktijdenregeling(en).

Artikel 6 Meenemen vakantie-uren

 1. 1.Meenemen van vakantie-uren naar een volgend kalenderjaar gebeurt volgens de bepalingen in de CAR/UWO;

 2. 2.Het college kan nadere regels stellen voor het meenemen van vakantie-uren naar een volgend kalenderjaar.

Artikel 7 Ontslag en overlijden

 1. 1.Met een ontslag, als bedoeld in artikel 6:2:3, vijfde lid van de CAR/UWO, wordt een beëindiging van de dienstbetrekking door overlijden gelijk gesteld.

 2. 2.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:2:3, vijfde lid van de CAR/UWO, geldt - behoudens in geval van overlijden - dat geen vergoeding wordt gegeven indien de ambtenaar redelijkerwijze in staat moest worden geacht zijn restant aantal vakantie-uren op te nemen vóór de datum van het ontslag.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing, gelet op het organisatiebelang, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De Regeling vakantie-uren, zoals vastgesteld bij besluit van 3 januari 2001, wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2013.

Artikel 11 Citeertitel

Dit regeling wordt aangehaald als: Regeling vakantie-uren gemeente Overbetuwe 2013

 

 

Aldus besloten op 24 juli 2013  

 

Namens burgemeester en wethouders,

De  burgemeester,

 

 

 

A.S.F. van Asseldonk

 

 

Toelichting

 

De regeling is in 2013 alleen tekstueel aangepast naar aanleiding van de reorganisatie.

 

Bij de harmonisatie van de rechtspositie is gekozen voor een sobere regeling. Enkel nog op basis van leeftijd kunnen extra vakantie-uren worden toegekend (conform Loga-advies arbeidsvoorwaarden 1997) en dus niet meer op basis van schaalniveau of dienstjaren.

 

Artikel 2 Hoogte vakantie- uren

Wellicht ten overvloede maar voor alle duidelijkheid is in dit artikel vastgelegd dat de deeltijdfactor de vakantie-aanspraak beinvloedt (= naar evenredigheid zie CAR/UWO 6:2:1 lid 2).

 

Artikel 3 Berekening

Het minimale aantal vakantie-uren is geregeld in artikel 6:2  van de CAR/UWO (158.4 uren). Op lokaal niveau is hier in het kader van de harmonisatie 1 dag aan toegevoegd (7.2 uren).

 

Artikel 4 Verhoging vastgetselde vakantie-uren

Vanaf 45 jaar kan extra vakantieverlof worden opgebouwd.

De voormalige extra vakantieopbouw voor “jeugd” (18, 19 en 20 jaar) en “oudere jongeren” (30 en 40 jaar) zijn vervallen.

 

Bij de harmonisatie van de rechtspositie is een afbouwregeling voor de verhoging van vakantie-aanspraak op basis van leeftijd of diensttijd overeengekomen. Deze aanspraak wordt bevroren op peildatum 1 januari 2000 en geldt tot het moment dat de nieuwe regeling (lid 1) deze inhaalt.  

 

Artikel 5 Opname vakantie-uren

Gewezen wordt op artikel 6:2:2 van de CAR/UWO, waarin is bepaald dat ten minste 2/3 van de vakantie, doch in elk geval 10 werkdagen, aaneengesloten - en in beginsel in de periode van 1 mei tot 1 oktober - moet worden opgenomen.

 

In de werktijdenregelingen wordt aangegeven hoe de fictieve tijden voor kort en lang vakantieverlof zijn.

 

Artikel 6 Meenemen vakantie-uren

Om redenen van dienstbelang niet opgenomen vakantie-uren worden meegenomen naar het eerstvolgende kalenderjaar en moeten volgens artikel 6:2:4, lid 1 van de CAR/UWO worden opgenomen.

 

Op andere gronden dan het dienstbelang kan op grond van artikel 6:2:6 van de CAR/UWO (individueel verzoek, ziekte of militaire dienst) verzocht worden vakantie-uren mee te nemen naar het eerstvolgende kalenderjaar. Burgemeester en wethouders kunnen nader regelen bij welk aantal vakantie-uren een dergelijk verzoek achterwege kan blijven.  

 

Artikel 7 Ontslag en overlijden

Hierin wordt verduidelijkt, dat uitbetaling slechts kan plaatsvinden, wanneer men redelijkerwijze de vakantie-uren niet heeft op kunnen nemen. Bij vooraf voorzienbaar ontslag kan het opnemen van vakantie tijdig worden gepland.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft het college de mogelijkheid één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voor zover toepassing van deze regeling, gelet op het belang van het organisatiebelang, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Wordt er van deze clausule gebruik gemaakt, dan heeft dit tot gevolg dat de regeling moet worden aangepast. Immers, het geval is daarmee voorzienbaar geworden en alleen ten tijde van de vaststelling niet voorziene gevallen kunnen onder deze bepaling worden gevat.

 

Artikel 9 Intrekking oude regeling

Hiermee wordt de voorheen geldende Regeling vakantie-uren ingetrokken.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 11 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

regeling vakantie-uren 2013 13 07 24

regeling vakantie-uren 2013 13 07 24 (PDF)
Omschrijving: