Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke tijdelijke subsidieregeling energiebesparende maatregelen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Specifieke tijdelijke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Specifieke tijdelijke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 30-04-2013
Onderwerp milieu
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 23-05-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2013
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-05-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling de Betuwe; 22-05-2013.
Kenmerk voorstel 13bwb00019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008, art. 4
 2. Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
23-05-2013 01-01-2013 30-04-2013 nieuwe regeling 01-05-2013
de Betuwe; 22-05-2013.
13bwb00019.

Onderwerp:

Specifieke tijdelijke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13bwb00019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen de beschikkingen van 6 april 2011 en 21 maart 2013, namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland waarbij de gemeente Overbetuwe op grond van artikel 1.2, eerste lid van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 subsidie is verleend voor het verbeteren van de energetische kwaliteit van bestaande woningbouw in de gemeente en de einddatum van het project is bepaald op 1 mei 2013;

 

gelet op artikel(en) 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 en 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

 

Specifieke tijdelijke subsidieregeling energiebesparende maatregelen

gemeente Overbetuwe 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

a.

college

:

het college van burgemeester en wethouders;

b.

energiebesparende maatregelen

:

zoals isolatie, toe te passen in/aan eigen woning, onder te verdelen in dak, vloer- spouw/gevelisolatie (de waarde van isolatie wordt  aangegeven met R; hoe groter de waarde, hoe beter de isolerende werking);

c.

Gedeputeerde Staten

:

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;

d.

gemeente

:

de gemeente Overbetuwe;

e.

raad

:

de gemeenteraad;

f.

subsidieontvanger

:

een natuurlijk persoon waaraan het college subsidie heeft verstrekt;

g.

Awb

:

Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op alle door het college te verstrekken subsidies aan particuliere eigenaren van bestaande woningen voor het realiseren van energiebesparende maatregelen in de gemeente in de periode 1 januari 2013 tot en met 30 april 2013, met dien verstande dat:

 1. 1.de woning vóór 1980 gebouwd moet zijn;

 2. 2.de woning een WOZ- waarde heeft van minder dan € 350.000,-.

Artikel 3 Subsidieplafond

 1. 1.Voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 april 2013 hebben Gedeputeerde Staten een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld, wat als subsidieplafond voor deze regeling heeft te gelden.

 2. 2.De verdeling van het beschikbare bedrag vindt op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen plaats.

 3. 3.In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan het college een andere verdeling toepassen.

Artikel 4 Subsidiebedragen

Aan de particuliere eigenaar van een vóór 1980 gebouwde woning waarvan de WOZ- waarde minder dan € 350.000,- bedraagt, kan subsidie worden verstrekt ter tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf en toepassing van:

 1. a.dakisolatie, criterium R > 2,5: een derde deel van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500,-;

 2. b.gevel/spouwisolatie, criterium R > 1,3: een derde deel van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500,-;

 3. c.vloerisolatie, criterium R > 2,5: een derde deel van de kosten tot een maximum van € 500,-.

Artikel 5 Subsidiecriteria

 1. 1.Voor de vaststelling van de subsidie moet de aanvrager:

  1. a.aantonen dat tot het aanschaffen en toepassen van de energiebesparende maatregel separaat opdracht is verleend, en

  2. b.een rekening en een afzonderlijk betalingsbewijs (kopie bankafschrift) overleggen.

 2. 2.De energiebesparende maatregel moet tenminste vijf jaar in stand worden gehouden, te rekenen vanaf de verzenddatum van de subsidiebeschikking.

Artikel 6 Aanvraag om subsidie

 1. 1.Een aanvraag om subsidie kan eerst worden ingediend nadat de energiebesparende  maatregel is aangeschaft en uitgevoerd.

 2. 2.Een aanvraag om subsidie moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het  college vastgesteld, worden ingediend.

 3. 3.Per kalenderjaar kan een particuliere eigenaar van een woning slechts één aanvraag indienen; een aanvraag kan meerdere voorzieningen en/of maatregelen betreffen.

 4. 4.Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor onvolledige aanvragen geldt als datum van ontvangst die waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 5. 5.Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 7 Beslistermijn aanvraag subsidie

 1. 1.Het college beslist op een aanvraag binnen 13 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 2. 2.Het college kan deze termijn voor ten hoogste 13 weken verdagen.

Artikel 8 Vaststellen en weigeren subsidie

 1. 1.Het college stelt de subsidie conform artikel 4 van de regeling vast.

 2. 2.Als het voor deze regeling geldende provinciale subsidieplafond is bereikt, weigert het college de subsidie.

 3. 3.Het college kan de subsidie, naast de gevallen als bedoeld in artikel 4:35, tweede lid Awb, ook weigeren als bij de subsidieontvanger conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of een deel ervan.

Artikel 9 Uitbetaling

 1. 1.De subsidie wordt niet eerder uitbetaald, dan nadat de subsidie is vastgesteld.

 2. 2.De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt op welke wijze de subsidie zal worden uitbetaald.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het realiseren van energiebesparende maatregelen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 13 Tijdelijke regeling

Deze regeling geldt van 1 januari 2013 tot en met 30 april 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Specifieke tijdelijke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 1 mei 2013.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

A.S.F. van Asseldonk.

 

Specifieke tijdelijke subsidieregeling energiebesparende maatregelen 2013 13 05 01

Specifieke tijdelijke subsidieregeling energiebesparende maatregelen 2013 13 05 01 (PDF)
Omschrijving: