Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Nota verbonden partijen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Nota verbonden partijen
Citeertitel Nota verbonden partijen
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 14-02-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 05-02-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 13-02-2013
Kenmerk voorstel 12RB000188

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
14-02-2013 nieuwe regeling 05-02-2013
De Betuwe; 13-02-2013
12RB000188

Onderwerp: Nota verbonden partijen

 

 

Ons kenmerk: 12RB000188

 

Nr. 6

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2012;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 15 januari 2013;

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

  1. 1.vast te stellen de ‘Nota verbonden partijen’;

  2. 2.in te trekken de ‘Nota verbonden partijen gemeente Overbetuwe’, zoals vastgesteld in 2004;

  3. 3.te bepalen dat deze ‘Nota verbonden partijen’ in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 5  februari 2013.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

R.T. Metz.

 

nota verbonden partijen 13 02 05 besluit en tekst

nota verbonden partijen 13 02 05 besluit en tekst (PDF)
Omschrijving: