Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Algemeen delegatiebesluit gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Algemeen delegatiebesluit gemeente Overbetuwe 2010
Citeertitel Algemeen delegatiebesluit gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 08-11-2016
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-11-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-10-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws 27-10-2010;
Kenmerk voorstel 10rb000103.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 156 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-11-2010 08-11-2016 nieuwe regeling 26-10-2010
Hét Gemeente Nieuws 27-10-2010;
10rb000103.

Onderwerp: Algemeen delegatiebesluit gemeente Overbetuwe 2010

 

 

Ons kenmerk: 10rb000103

 

Nr.

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 10 augustus 2010;

 

gelezen het advies van de commissie GFZ van 12 oktober 2010;

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

 

 1. I.de bevoegdheden van de raad, zoals vermeld in het hieronder opgenomen schema, te delegeren of op te dragen aan het college;

 

 1. II.voor de onder I. van dit besluit bedoelde bevoegdheden de instructies of voorwaarden, zoals vermeld in het hieronder opgenomen schema, vast te stellen en daarop van toepassing te verklaren;

 

 

 

Artikel

Omschrijving van de bevoegdheid

Instructies of voorwaarden

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

3:10 tot en met 3:18

(Besluiten tot het) Toepassen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en verdere (administratieve) afhandeling ter uitvoering van dit besluit

 • inclusief weigeren

 • voor zover deze bevoegdheid niet bij (bijzondere) wet uitdrukkelijk aan de raad is voorbehouden

 

4:4

Vaststellen formulier voor het indienen van een aanvraag en het verstrekken van gegevens

 

 

4:5

Besluiten om aanvraag niet te behandelen

 • mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag, de aanvraag met een vertaling of de aanvraag met een samenvatting aan te vullen

 

4:6

Besluiten om herhaalde, identieke aanvraag af te wijzen

 • wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden bij de nieuwe aanvraag worden vermeld

 

4:7

Aanvrager in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen

 • zowel mondeling als schriftelijk

 

4:8

Geadresseerde en/of derde-belanghebbende in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen

 • zowel mondeling als schriftelijk

 

4:14, eerste lid

Meedelen dat beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven en noemen van een termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien

 

 

4:14, derde lid

Meedelen dat beschikking niet binnen 8 weken kan worden gegeven en noemen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien

 

 

4:15, eerste lid, sub b.

Meedelen dat redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan een buitenlandse instantie is gevraagd

 

 

4:15, tweede lid, sub a.

Verzoeken aan aanvrager om schriftelijk in te stemmen met uitstel van de beslistermijn

 

 

4:15, derde lid

Meedelen dat beslistermijn is opgeschort, in geval van overmacht

 

 

4:15, vierde lid

Meedelen dat opschorting eindigt onder vermelding van termijn waarbinnen beschikking alsnog wordt gegeven

 

 

4:18, eerste lid

Besluiten tot het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom

 

 

4:20

Besluiten tot het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

 

 

4:20c, eerste lid

Bekendmaken van beschikking van rechtswege

 

 

4:20f, eerste lid

Verbinden van voorschriften aan een beschikking van rechtswege voor zover dit nodig is om ernstige gevolgen voor het algemeen belang te voorkomen

 

 

4:20f, eerste lid

Intrekken van een beschikking van rechtswege, voor zover dit nodig is om ernstige gevolgen voor het algemeen belang te voorkomen

 

 

7:10, tweede lid

Meedelen dat een verzuim kan worden hersteld

 

 

7:10, derde lid

Besluiten tot verdagen beslissing op bezwaarschrift

 

 

7:10, vierde lid

Verder uitstellen van de beslissing op bezwaarschrift

 

 

7:10, vijfde lid

Meedelen dat toepassing is gegeven aan artikel 7:10, tweede, derde of vierde lid

 

Gemeen-schappelijke regeling

 

 

 

Wet gemeen-schappelijke regelingen (Wgr)

35, tweede lid

Ter inzage leggen en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar stellen van de ontwerp-begroting

 

 

35, derde, vierde en vijfde lid

Naar voren brengen van een zienswijze over ontwerp-begroting en begroting of wijziging ervan

 • inclusief niet naar voren brengen

 

59, derde, vierde en vijfde lid

Naar voren brengen van een zienswijze over ontwerp-begroting en begroting of wijziging ervan

 • inclusief niet naar voren brengen

 

68, derde, vierde en vijfde lid

Naar voren brengen van een zienswijze over ontwerp-begroting en begroting of wijziging ervan

 • inclusief niet naar voren brengen

 

81, derde, vierde en vijfde lid

Naar voren brengen van een zienswijze over ontwerp-begroting en begroting of wijziging ervan

 • inclusief niet naar voren brengen

Inspraak

 

 

 

Inspraak-verordening

2, eerste lid

Besluiten om inspraak te verlenen en verdere (administratieve) afhandeling ter uitvoering van dit besluit

 • inclusief weigeren

 

4, tweede lid

Vaststellen van een andere inspraakprocedure

 

 

5, eerste en derde lid

Opmaken en het openbaar maken van een eindverslag

 

Openbaarheid

 

 

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

6

Besluiten op verzoek om informatie

 • inclusief weigeren

 

6

Besluiten tot het verdagen van een beslissing op verzoek om informatie

 

 

7

Verstrekken van informatie

 • inclusief niet verstrekken

Rechts-persoon

 

 

 

Statuten  rechtspersoon

 

(Besluiten tot) Goedkeuren van de begroting of wijziging ervan, jaarrekening en alle overige besluiten, als bedoeld in de statuten van de betreffende rechtspersoon

 • inclusief niet goedkeuren of negatief besluiten

 • voorzover de gemeente in de rechtspersoon deelneemt

 • voorzover in de statuten is bepaald dat de raad terzake het bevoegde orgaan is

Wegenwet

 

 

 

 

9 en 11

Besluiten tot het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer

 • inclusief weigeren

Wegenver-keerswet

 

 

 

 

20a

Besluiten tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom of kommen

 • inclusief weigeren

 

 

 1. III.in te trekken het Algemeen delegatiebesluit gemeente Overbetuwe 2009, zoals dat bij besluit van 26 mei 2009 is vastgesteld;

 

 1. IV.dat dit besluit in werking treedt op 1 november 2010;

 

 1. V.dat dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen delegatiebesluit gemeente Overbetuwe 2010.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 26 oktober 2010.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

rb algemeen delegatiebesluit 2010 10 10 26

rb algemeen delegatiebesluit 2010 10 10 26 (PDF)
Omschrijving: