Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke subsidieregeling afbouw subsidie sportactiviteiten gemeente Overbetuwe 2013-2016

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Specifieke subsidieregeling afbouw subsidie sportactiviteiten gemeente Overbetuwe 2013-2016
Citeertitel Specifieke subsidieregeling afbouw subsidie sportactiviteiten gemeente Overbetuwe 2013-2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 20-12-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-06-2012
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 18-09-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe 19-12-2012;
Kenmerk voorstel 12BWB00042

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Art. 4 Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008
 2. Art. 2 Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
20-12-2012 01-06-2012 nieuwe regeling 18-09-2012
De Betuwe 19-12-2012;
12BWB00042

Onderwerp:

Specifieke subsidieregeling afbouw subsidie sportactiviteiten gemeente Overbetuwe 2013-2016

 

Ons kenmerk: 12BWB00042

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 en artikel 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

 

Specifieke subsidieregeling afbouw subsidie sportactiviteiten

gemeente Overbetuwe 2013-2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.gemeente: de gemeente Overbetuwe;

 3. c.jeugdlid: een lid van een vereniging, woonachtig in de gemeente en niet ouder dan 17 jaar;

 4. d.subsidieperiode: een aaneengesloten periode, waarvoor subsidie wordt verstrekt;

 5. e.Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. 1.Deze afbouwregeling is van toepassing op de door het college voor de subsidieperiode 2013, 2014, 2015 en 2016 te verstrekken subsidie aan verenigingen, die in de subsidieperiode 2012 al een subsidie voor sportactiviteiten ontvingen op grond van het aantal jeugdleden.

 2. 2.Deze afbouwregeling is niet van toepassing op de verenigingen, die in de subsidieperiode 2012 een subsidie voor het aanbieden van gehandicaptensport ontvingen, waarbij de subsidie is gebaseerd op het aantal in de gemeente woonachtige leden.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

 1. 1.Een aanvraag om subsidie moet vóór 1 juni, voorafgaand aan de subsidieperiode waarvoor subsidie wordt aangevraagd, bij het college worden ingediend.

 2. 2.Een aanvraag om subsidie moet door middel van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 3. 3.Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 4 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan met ten hoogste acht weken worden verdaagd.

Artikel 5 Subsidievaststelling

Bij een vereniging, die

 1. a.in de subsidieperiode 2012 al een subsidie voor sportactiviteiten van de gemeente ontving op grond van het aantal jeugdleden, én

 2. b.waarvan ten tijde van de subsidievaststelling aannemelijk is dat die vereniging aan het begin van het subsidiejaar nog jeugdleden heeft en daaraan sportactiviteiten aanbiedt,

stelt het college de hoogte van de subsidie vast door het aantal op 1 januari 2012 geregistreerde jeugdleden van die vereniging

voor de subsidieperiode 2013: te vermenigvuldigen met € 29,25 (75% van € 39,-);

voor de subsidieperiode 2014: te vermenigvuldigen met € 19,50 (50% van € 39,-);

voor de subsidieperiode 2015: te vermenigvuldigen met € 9,75 (25% van € 39,-);

voor de subsidieperiode 2016: te vermenigvuldigen met € 0,- (0% van € 39,-).

Artikel 6 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 4:25 en 4:35 Awb en artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008, kan het college de subsidie weigeren als niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5 van deze regeling.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juni 2012.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Specifieke subsidieregeling afbouw subsidie sportactiviteiten gemeente Overbetuwe 2013-2016.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 september 2012.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

specifieke subsidieregeling afbouw subsidie sportactiviteiten 2013-2016 12 09 18

specifieke subsidieregeling afbouw subsidie sportactiviteiten 2013-2016 12 09 18 (PDF)
Omschrijving: