Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe 2013-2014
Citeertitel Specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe 2013-2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 31-12-2014
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-07-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 18-06-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 26-06-2013
Kenmerk voorstel 13bwb00055

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008, art. 4
 2. Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008, art. 2
 3. Gelders Actieplan Recessie 2009-2010: "Versnellen revitalisering bedrijventerreinen"

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-07-2013 31-12-2014 nieuwe regeling 18-06-2013
De Betuwe; 26-06-2013
13bwb00055
01-10-2012 31-12-2014 nieuwe regeling 11-09-2012
De Betuwe; 19-09-2012
12bwb00043

Onderwerp:

Specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe 2013-2014

 

Ons kenmerk: 13BWB00055

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

;

 

gelet op artikel(en) 4 van de van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008, artikel 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008 en Gelders Actieplan Recessie 2009-2010: “Versnellen revitalisering bedrijventerreinen”.

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe 2013-2014

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.bedrijfskavel: kavel met bedrijfspand(en), zoals weergegeven op de bij deze regeling behorende bijlage II ‘Gevelstimuleringsfonds Elst Zuidoost’;

 2. b.bedrijfspand: ruimte om bedrijf of beroep in uit te oefenen, niet zijnde een woning;

 3. c.college: het college van burgemeester en wethouders;

 4. d.eigenaar: de eigenaar van een onroerende zaak;

 5. e.gemeente: de gemeente Overbetuwe;

 6. f.huurder: een natuurlijk of rechtspersoon die een bedrijfspand of een gedeelte daarvan, bedrijfsmatig huurt;

 7. g.ondernemer: een natuurlijk of rechtspersoon die een onderneming drijft;

 8. h.private ruimte: dat deel van het revitaliseringsgebied, dat onder de invloedssfeer van de ondernemer valt;

 9. i.revitaliseringsgebied: het bedrijventerrein De Aam, zoals aangegeven in het (licht)blauw omkaderde gebied in bij deze regeling behorende bijlage I;

 10. j.stedenbouwkundige visie: de voor het revitaliseringsgebied opgestelde uitgangspunten ter verbetering van de beeldkwaliteit van private kavels en gebouwen zoals beschreven in bij deze regeling behorende bijlage II ‘Gevelstimuleringsfonds Elst Zuidoost’;

 11. k.subsidie-ontvanger: een natuurlijk of rechtspersoon waaraan het college subsidie heeft verstrekt;

 12. l.tranche: specifiek afgebakend gebied op bedrijventerrein De Aam, zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage I;

 13. m.verhuurder: een natuurlijk of rechtspersoon die een bedrijfspand of een gedeelte daarvan, verhuurt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op alle aanvragen om subsidie voor het verbeteren van de uitstraling van een bedrijfspand en -kavel binnen het revitaliseringsgebied.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op € 218.000,-.

Artikel 4 Algemene criteria subsidieverstrekking

 1. 1.De subsidieverstrekking is van eenmalige aard, waarbij de subsidie enkel en alleen kan worden verstrekt aan een natuurlijk of rechtspersoon. De rechtspersoon moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 2. 2.De subsidie-ontvanger moet met de uitvoering van de werkzaamheden starten binnen 12 weken na de verzenddatum van de beschikking tot subsidieverlening.

 3. 3.De werkzaamheden, waarvoor subsidie is verleend, moeten uiterlijk 1 september 2014 afgerond zijn.

Artikel 5 Subsidiecriteria

 1. 1.Aan een ondernemer, eigenaar/verhuurder of huurder van een bedrijfspand in het revitaliseringsgebied kan subsidie worden verstrekt voor het nemen van maatregelen die de uitstraling van de private ruimte van een bedrijfspand- en kavel verbeteren, met dien verstande dat reguliere onderhoudswerkzaamheden niet voor subsidiëring in aanmerking komen.

 2. 2.Alle te nemen maatregelen moeten voldoen aan de randvoorwaarden en richtlijnen van de stedenbouwkundige visie, zoals aangegeven op bijlage II, dit ter beoordeling en goedkeuring van het college.

 3. 3.Subsidie kan per bedrijfskavel slechts één maal worden aangevraagd ten behoeve van de:

  1. a.voorbereidingskosten, waaronder worden verstaan de kosten van het laten opstellen van verbeteringsvoorstellen voor:

   1. i.de bebouwing (plaats, vorm en uitstraling);

   2. ii.de inrichting van de private ruimte (groen, verharding, opslag) en/ of,

   3. iii.de randen (erfafscheidingen, inritten) en/of de

  2. b.aanneemsom: de met de uitvoering van de verbeteringsmaatregelen gemoeide kosten.

 4. 4.De hoogte van de subsidie bedraagt:

  1. a.maximaal 30% van de ontwerp- en uitvoeringskosten, evenwel tot een maximum van € 10.000,-;

  2. b.maximaal 40 % van de ontwerp- en uitvoeringskosten, evenwel tot een maximum van € 11.000,-, indien voor meer bedrijfskavels een gezamenlijke aanvraag met een gezamenlijk ontwerp wordt ingediend.

Artikel 6 Aanvraag om subsidieverlening

 1. 1.Een aanvraag om subsidieverlening moet:

  1. a.vóór 1 april 2014 zijn ingediend, én

  2. b.voorafgaand aan de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 2. 2.2.        Een aanvraag om subsidieverlening moet door middel van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 3. 3.Een aanvraag om subsidieverlening, welke betrekking heeft op een bedrijfskavel gelegen binnen de 1e tranche van het revitaliseringsgebied, zoals aangegeven op bijlage I, wordt direct in behandeling genomen, mits de aanvraag compleet is.

 4. 4.Een aanvraag om subsidieverlening, welke betrekking heeft op een bedrijfskavel gelegen binnen de 2e tranche van het revitaliseringsgebied, zoals aangegeven op bijlage I, wordt op een wachtlijst geplaatst. Plaatsing op de wachtlijst heeft opschortende werking voor de beslistermijn.

 5. 5.Een aanvraag om subsidie, als bedoeld in het vierde lid, komt slechts voor verlening in aanmerking, als het in artikel 3 van deze regeling vermelde subsidieplafond na behandeling van de aanvragen, als bedoeld in het derde lid, nog niet is bereikt.

 6. 6.Aanvragen om subsidieverlening worden in volgorde van binnenkomst per tranche behandeld.

Artikel 7 Beslistermijn, subsidieverlening en uitbetaling

 1. 1.Het college beslist over een aanvraag om subsidieverlening binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 2. 2.Het college kan naast de weigeringsgronden in artikel 4:25 en 4:35 Awb, dan wel artikel artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008, subsidie weigeren, als:

  1. a.er vóór het indienen van de aanvraag al een begin is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden;

  2. b.blijkens de tijdsplanning de werkzaamheden niet vóór 1 september 2014 afgerond zullen zijn;

  3. c.het bevoegd gezag van de provincie Gelderland heeft besloten de subsidie in te trekken.

  4. d.bij de subsidieontvanger conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of een deel ervan.

 3. 3.Van het door het college verleende subsidiebedrag wordt 50% binnen 30 dagen uitbetaald, nadat de subsidie-ontvanger bij het college melding heeft gedaan van de aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 8 Aanvraag om subsidievaststelling, vaststelling en uitbetaling

 1. 1.De subsidie-ontvanger moet binnen 4 weken na afronding van de werkzaamheden, doch uiterlijk op 1 oktober 2014 een aanvraag om subsidievaststelling indienen door middel van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 2. 2.Het college stelt de subsidie overeenkomstig de subsidieverlening vast nadat de uitgevoerde werkzaamheden zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

 3. 3.Controle en goedkeuring, als bedoeld in het tweede lid, gebeurt aan de hand van:

  1. a.de door de subsidie-ontvanger over te leggen facturen en betalingsbewijzen;

  2. b.een controle ter plaatse van de uitgevoerde werkzaamheden.

 4. 4.De uitbetaling van het restant subsidiebedrag vindt plaats binnen 30 dagen, nadat de subsidie is vastgesteld.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing, gelet op het belang van het verbeteren van de beeldkwaliteit van het revitaliseringsgebied, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe 2012-2014 zoals vastgesteld bij besluit van 11 september 2012, wordt ingetrokken.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

 1. 1.Subsidies die zijn verleend onder de werking van de Regeling Specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe 2012-2014 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze regeling, worden aangemerkt als subsidies krachtens deze regeling.

 2. 2.Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling een aanvraag om subsidie op grond van de Regeling Specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe 2012-2014 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze regeling toegepast.

 3. 3.Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om subsidie krachtens de Regeling Specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe 2012-2014 wordt beslist met toepassing van deze regeling.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2013.

Artikel 13 Tijdelijke regeling

Deze regeling geldt van 1 juli 2013 tot 31 december 2014.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe 2013-2014.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 juni 2013.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs. A.S.F. van Asseldonk

 

 

Bijlagen behorende bij deze regeling:

 

- Bijlage I  Toepassingsgebied

- Bijlage II regeling ‘Gevelstimuleringsfonds Elst Zuidoost’

- Aanvraagformulier subsidie ‘Specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe 2013-2014

- Aanvraagformulier subsidievaststelling ‘Specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam gemeente Overbetuwe 2013-2014

 

 

Algemene toelichting

In de visie Elst Zuidoost is geconstateerd dat de kwaliteit van gevels en voorterreinen van de bedrijfsgebouwen op een aantal plekken kan verbeteren. Dat geeft straten en het totale bedrijventerrein een mooier aanzien. En dat trekt klanten, maar ook nieuwe bedrijven die op zoek zijn naar een goede, aantrekkelijke locatie. Een goede uitstraling is bovendien van invloed op de waarde van bedrijfsgebouwen.

 

Nu vraagt die verbetering van de beeldkwaliteit om investeringen. Om ondernemers hierbij financieel te ondersteunen heeft gemeente, met hulp van de provincie Gelderland, het gevelstimuleringsfonds in het leven geroepen voor Elst Zuidoost. Met dit fonds wil de gemeente bedrijven stimuleren de gevel aan te passen of het voorterrein op te knappen, omdat juist in moeilijke tijden aantrekkingskracht voor klanten belangrijk is.

 

Met deze tijdelijke subsidieregeling worden aan dit fonds handen en voeten gegeven.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel bepaalt dat deze subsidieregeling van toepassing is op alle aanvragen om subsidie om de uitstraling van een bedrijfspand en -kavel binnen het revitaliseringsgebied te verbeteren. Met het revitaliseringsgebied word bedoeld, hetgeen is omschreven in de begripsomschrijvingen.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

Het totale subsidieplafond inzake het Gevelstimuleringsfonds is € 250.000,- Voor 1 juli is er reeds € 32.000,- verleend. Voor de periode 1 juli 2013 tot 31 december 2014 is dan ook nog € 218.000,- beschikbaar.

 

Artikel 4 Algemene criteria subsidieverstrekking

In dit artikel zijn de algemene criteria voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling gegeven.

 

Hierbij geldt overigens nog in zijn algemeenheid, vanwege het Europese recht op het gebied van staatssteun, dat de subsidieverlening moet voldoen aan de voorwaarden van de de minimis-steunmaatregel van de Europese Unie (een onderneming mag in totaal maximaal € 200.000,- aan overheidssteun ontvangen in een periode van 3 jaar).

 

Artikel 5 Subsidiecriteria

In dit artikel zijn de specifieke subsidiecriteria voor de subsidieverstrekking in het kader van het verbeteren van de uitstraling van bedrijfspanden en -kavels binnen het revitaliseringsgebied gegeven.

 

Opgemerkt zij dat reguliere onderhoudswerkzaamheden niet voor subsidiëring in aanmerking komen (eerste lid). In het tweede lid staat vermeld dat het college beoordeelt en goedkeurt of wordt voldaan aan de randvoorwaarden en richtlijnen van de stedenbouwkundige visie. Op grond van het derde lid komen slechts kosten van voorbereiding, vermeld onder a. 1 tot en met 3., en de aanneemsom voor subsidiëring in aanmerking. Het vierde lid tot slot bepaalt hoeveel de hoogte van de subsidie (maximaal) bedraagt.

 

Artikel 6 Aanvraag om subsidieverlening

Dit artikel bepaalt tot wanneer een aanvraag om subsidieverlening kan worden ingediend, alsmede dat het door middel van een vastgesteld aanvraagformulier moet worden ingediend.

Bij de behandeling van de aanvragen wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvragen die betrekking hebben op bedrijfskavels gelegen binnen de 1e of de 2e tranche van het revitaliseringsgebied. Dit heeft alles te maken met het beschikbare bedrag aan subsidie, zoals vermeld in artikel 3 Subsidieplafond. Aanvragen met betrekking tot de 2e tranche worden niet direct in behandeling genomen, maar op een wachtlijst geplaatst, waarmee de beslistermijn wordt opgeschort.

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst per tranche behandeld.

 

Artikel 7 Beslistermijn, subsidieverlening en uitbetaling

Dit artikel bepaalt het nodige over de beslistermijn, de weigeringsgronden met betrekking tot de subsidieverlening en de uitbetaling. Op grond van het eerste lid wordt binnen 8 weken op de aanvraag beslist. In het tweede lid van dit artikel worden 3 weigeringsgronden gegeven, naast de gronden in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening.

Het derde lid van dit artikel regelt dat 50% van het bedrag aan verleende subsidie wordt uitbetaald en wanneer dit wordt uitbetaald. De beschikking moet overigens vermelden op welke wijze het uitbetalen gebeurt.

 

Artikel 8 Aanvraag om subsidievaststelling, vaststelling en uitbetaling

Dit artikel geeft de termijn waarbinnen de aanvraag om subsidievaststelling moet worden ingediend. Net als bij de subsidieverlening moet dit door middel van een vastgesteld aanvraagformulier. Uitgangspunt is dat de subsidie wordt vastgesteld overeenkomstig de subsidieverlening, waarbij er voorafgaand uiteraard een controle en goedkeuring plaats moet vinden. De beschikking moet ook hier vermelden op welke wijze het uitbetalen gebeurt.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Met dit artikel is het mogelijk af te wijken van de regeling dan wel deze buiten toepassing te laten. Dit kan alleen als het gaat om ten tijde van het vaststellen van de regeling niet voorziene gevallen, die dusdanig uitwerken dat dit, gelet op het belang van het verbeteren van de beeldkwaliteit van het revitaliseringsgebied, een onbillijkheid van overwegende aard zal opleveren. In de regel zal dit niet snel voorkomen. Als het wel voorkomt, betekent dit impliciet dat de regeling moet worden aangepast. Het is immers een voorzienbaar geval geworden.

 

Artikel 10 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 13 Tijdelijke regeling

Op grond van dit artikel geldt deze regeling van 1 juli 2013 tot 31 december 2014, waarbij zij vermeld dat men uiterlijk op 1 april 2014 een aanvraag om subsidieverlening en uiterlijk op 1 oktober 2014 een aanvraag om subsidievaststelling moet hebben ingediend.

 

Artikel 14 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting

specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam 2012-2014 12 09 11 BIJLAGE

specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam 2012-2014 12 09 11 BIJLAGE (PDF)
Omschrijving:

Bijlage 1

Bijlage 1 (PDF)
Omschrijving:

specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam 2013-2014 13 06 18

specifieke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerrein De Aam 2013-2014 13 06 18 (PDF)
Omschrijving: