Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Besluit vaststelling tarieven uitwegen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Besluit vaststelling tarieven uitwegen gemeente Overbetuwe 2012
Citeertitel Besluit vaststelling tarieven uitwegen gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 23-08-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 14-08-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe 22-08-2012
Kenmerk voorstel 12bwb00021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet: artikel 160, eerste lid, sub e.
  2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe artikel 2:12
  3. Beleidsregel uitwegen gemeente Overbetuwe: artikel 10

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
23-08-2012 nieuwe regeling 14-08-2012
De Betuwe 22-08-2012
12bwb00021

Onderwerp:      Besluit vaststelling tarieven uitwegen

gemeente Overbetuwe 2012

 

Ons kenmerk: 12BWB00021

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet, 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe en 10 van de Beleidsregel uitwegen gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n :

 

  1. 1.het bijgaande overzicht met tarieven voor de aanleg van uitwegen vast te stellen;

  2. 2.dat de in het overzicht vermelde tarieven met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden gehanteerd;

  3. 3.dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

  4. 4.dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling tarieven uitwegen gemeente Overbetuwe 2012.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 augustus 2012.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

Overzicht tarieven voor de aanleg van uitwegen,

behorende bij Besluit vaststelling tarieven uitwegen gemeente Overbetuwe 2012

 

Voor het maken, veranderen of verwijderen van een uitweg in openbaar gebied door de gemeente zijn de onderstaande tarieven (exclusief BTW) verschuldigd:

 

 

 

Tarief

 

 

a.

 

 

Voor het maken van een uitweg bij een woonperceel tot en met een breedte van maximaal 4,00 meter: € 440,00

 

 

 

b.

 

Voor het maken van een uitweg bij een woonperceel breder dan 4,00 meter:

Het tarief als genoemd onder a., vermenigvuldigd met een factor gelijk aan de te realiseren breedte gedeeld door 4,00 meter.

 

(Voorbeeld: een uitweg van 7,00 meter is dan:  7 / 4 = 1,75 maal 440,00 =

€ 770,00)

 

 

 

c.

 

Bij noodzakelijke verwijdering en/ of verplaatsing van staatmeubilair of andere aanpassingen in de openbare ruimte in verband met de aanleg van een uitweg worden, als het gaat om een uitweg met een breedte tot en met 4,00 meter, bovenop het tarief onder a. de werkelijke kosten van verwijdering en/ of verplaatsing doorberekend.

 

 

 

d.

 

Bij noodzakelijke verwijdering en/ of verplaatsing van staatmeubilair of andere aanpassingen in de openbare ruimte in verband met de aanleg van een uitweg worden, als de uitweg breder is dan 4,00 meter, bovenop het tarief onder b. de werkelijke kosten van verwijdering en/of verplaatsing doorberekend.

 

 

 

e.

 

Voor het veranderen of verwijderen van een uitweg: het bedrag van de geraamde kosten per geval vermeerderd met 20% beheerkosten. Dit geldt niet als het veranderen of verwijderen van een uitweg een gevolg is van een wegreconstructie of herinrichting.

 

 

 

f.

 

Voor het maken, veranderen of verwijderen van een uitweg anders dan bij woonpercelen: het bedrag van de geraamde kosten vermeerderd met 20% beheerkosten. Dit is niet van toepassing als het maken, veranderen of verwijderen van een uitweg een gevolg is van een wegreconstructie of herinrichting.

 

 

Toelichting

Het is gewenst tarieven vast te stellen voor het maken, veranderen of verwijderen van een uitweg als de werkzaamheden in het kader van het maken, veranderen of verwijderen van de uitweg door de gemeente worden uitgevoerd. Op deze manier hoeft niet bij iedere aanleg van een uitweg een kostenraming te worden gemaakt en heeft de aanvrager ook meteen een beeld van de kosten.

De tarieven gaan uit van een aanleg in het openbare gebied. Voor zover de uitweg wordt aangelegd in het openbare gebied, wordt het beschouwd als een overheidstaak en is om die reden vrijgesteld van BTW. De aanleg op privéterrein is privaatrechtelijk. Over het tarief moet in dat geval BTW geheven (en afgedragen) worden.

 

Uitgangspunt vaststellen tarief

Uitgangspunt voor het tarief is de gemiddelde breedte van het trottoir van 2,00 meter, vermenigvuldigd met de gemiddelde breedte van de uitweg van 4,00 meter. Deze wordt vermenigvuldigd met € 55,00 per m². Het uitgangstarief komt op € 440,00.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 

Verschuldigde tarieven

Bij een woonperceel is voor het maken van een uitweg tot een breedte van maximaal 4,00 meter: € 440,00. Voor het maken van een uitweg breder dan 4,00 meter wordt dit tarief vermenigvuldigd met een factor gelijk aan de te realiseren breedte gedeeld door 4,00 meter. Voorbeeld: een uitweg van 7,00 meter is dan 7 / 4 = 1,75 maal 440,00 = € 770,00.

 

Bij een noodzakelijke verwijdering of verplaatsing van staatmeubilair of andere aanpassingen in de openbare ruimte in verband met de aanleg van een uitweg worden bovenop bovengenoemd tarief de werkelijke kosten hiervan doorberekend aan de aanvrager.

 

In situaties die minder vaak voorkomen wordt een werkelijke kostenraming gemaakt.

Voor het veranderen of verwijderen van een uitweg: het bedrag van de geraamde kosten per geval vermeerderd met 20% beheerkosten. Voor het maken, veranderen of verwijderen van een uitweg anders dan bij woonpercelen: het bedrag van de geraamde kosten vermeerderd met 20% beheerkosten. Dit geldt niet als de actie een gevolg is van een wegreconstructie of herinrichting.

 

Relatie met legeskosten omgevingsvergunning voor uitweg

Deze tarieven staan geheel los van de in de tarieventabel leges opgenomen kosten voor de omgevingsvergunning voor een uitweg (in 2012: € 185,.-). Deze legeskosten dienen uitsluitend ter dekking van de administratieve kosten voor de vergunningverlening en worden dus apart berekend van deze tarieven. Als vergunning wordt verleend en de uitweg wordt aangelegd, worden beide bedragen in rekening gebracht, waarbij geen verrekening plaatsvindt.

besluit vaststelling tarieven uitwegen 2012 12 08 14

besluit vaststelling tarieven uitwegen 2012 12 08 14 (PDF)
Omschrijving: