Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Het Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2012, zoals vastgesteld bij besluit van 19 juni 2012, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 24-04-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 15-04-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.officielebekendmakingen.nl 23 april 2014, gemeenteblad nr. 22640
Kenmerk voorstel 14RB000030

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 83, eerste lid, artikel 107 t/m 107e en artikel 156
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
24-04-2014 nieuwe regeling 15-04-2014
www.officielebekendmakingen.nl 23 april 2014, gemeenteblad nr. 22640
14RB000030
12-07-2012 24-04-2014 nieuwe regeling 19-06-2012
De Betuwe; 11-07-2012
12rb000017

Onderwerp: Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2014  

 

 

Ons kenmerk: 14RB000030

 

Nr. 11B

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van 18 maart 2014;

 

gelet op artikel(en) 83, eerste lid, 87, 107 tot en met 107e, 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de Verordening werkgeverscommissie gemeente Overbetuwe 2014;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het

 

Delegatiebesluit werkgeverschap raad

gemeente Overbetuwe 2014

Artikel 1 Delegatie van bevoegdheden

De gemeenteraad delegeert aan de door voormelde raad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, evenwel met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikelen 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) Gemeentewet. Het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregelingen behoort wel tot de aan de werkgeverscommissie gedelegeerde bevoegdheden.  

Artikel 2 Intrekking oude besluit

Het Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2012, zoals vastgesteld bij besluit van 19 juni 2012, wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2014.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 15 april 2014.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente overbetuwe 2014

delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente overbetuwe 2014 (PDF)
Omschrijving: