Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Besluit tot intrekking aanwijzing raadsvertegenwoordigers en hun bevoegdheden werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Besluit tot intrekking aanwijzing raadsvertegenwoordigers en hun bevoegdheden werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2012
Citeertitel Besluit tot intrekking aanwijzing raadsvertegenwoordigers en hun bevoegdheden werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Het besluit tot aanwijzing van de raadsvertegenwoordigers onder gelijktijdige belasting van hen met de uitvoering van de bijbehorende bevoegdheden, zoals vastgesteld bij besluit van 27 januari 2004.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) intrekking
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 12-07-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 19-06-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 11-07-2012
Kenmerk voorstel 12rb000079

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 83, eerste lid, art. 107 t/m 107e en art. 156
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
12-07-2012 intrekking 19-06-2012
De Betuwe; 11-07-2012
12rb000079

Onderwerp:

Besluit tot intrekking aanwijzing raadsvertegenwoordigers en hun bevoegdheden werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2012

 

Ons kenmerk: 12RB000079

 

Nr. 14

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van presidium van de gemeenteraad van 15 mei 2012;

 

gelet op artikel(en) 83, eerste lid, 107 tot en met 107e en 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

  1. 1.in te trekken het besluit tot aanwijzing van de raadsvertegenwoordigers onder gelijktijdige belasting van hen met de uitvoering van de bijbehorende bevoegdheden, zoals vastgesteld bij besluit van 27 januari 2004;

  2. 2.dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

  3. 3.dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot intrekking aanwijzing raadsvertegenwoordigers en hun bevoegdheden werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2012.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 19 juni 2012.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

besluit tot intrekking aanwijzing raadsvertegenwoordigers en hun bevoegden werkgeverschap raad 2012 12 06 19

besluit tot intrekking aanwijzing raadsvertegenwoordigers en hun bevoegden werkgeverschap raad 2012 12 06 19 (PDF)
Omschrijving: