Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel verkoop en verhuur van reststroken gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel verkoop en verhuur van reststroken gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Beleidsregel verkoop en verhuur van reststroken gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsregels uitgifte van reststroken, zoals vastgesteld bij besluit van 2012, zoals vastgesteld bij besluit van 3 april 2012, worden ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-03-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 23-02-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officielebekendmakingen gemeenteblad 24221, 29 februari 2016
Kenmerk voorstel 16bwb00015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v
 2. Gemeentewet, art. 160, eerste lid, sub e

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-03-2016 01-01-2016 nieuwe regeling 23-02-2016
officielebekendmakingen gemeenteblad 24221, 29 februari 2016
16bwb00015
05-04-2012 01-04-2012 01-01-2016 nieuwe regeling 03-04-2012
De Betuwe; 04-04-2012
12bwb00009

Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016

 

Ons kenmerk: 16bwb00015

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 160, eerste lid sub e. van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe

gemeente Overbetuwe 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.keurbepalingen: bepalingen in de verordening van het waterschap over beheer, onderhoud en gebruik van waterschapswerken;

 3. c.reststrook: een strook gemeentegrond, onderdeel van het openbaar gebied, met geen of weinig functionele waarde voor wat betreft het publieke gebruik, die in aanmerking komt voor vergroting van het direct aangrenzende perceel.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op de verkoop en verhuur van reststroken door de gemeente aan derden.

Artikel 3 Algemene bepalingen

 1. 1.Bij verkoop of verhuur van een reststrook, moet de aspirant-koper het aan de reststrook grenzende perceel in eigendom hebben.

 2. 2.Als de reststrook op grond van het bepaalde in deze beleidsregel kan worden verkocht, gaat verkoop boven verhuur van de reststrook.

Artikel 4 Voorwaarden voor verkoop van reststroken:

Het college besluit een reststrook niet te verkopen, als:

 1. a.de reststrook nodig is voor (toekomstige) openbare/maatschappelijke doeleinden of andere te verwachten (toekomstige) bestemmingen, zoals woningbouw, reconstructie, jongerenontmoetingsplaats e.d.;

 2. b.de reststrook onderdeel uitmaakt van een functionele groenvoorziening;

 3. c.er monumentale bomen in de reststrook staan;

 4. d.er strijd is/ontstaat met de keurbepalingen;

 5. e.(onnodige) belemmering van het onderhoud aan het overige gemeentelijke groen en/of watergangen ontstaat;

 6. f.er sprake is van een ‘buffer’ functie van de reststrook als groenbuffer tussen een bebouwd gebied en de weg(en), vanwege het tegengaan van geluidhinder, het uit het zicht halen van erfafscheidingen e.d.;

 7. g.in de reststrook kabels en/of leidingen liggen (niet zijnde gemeentelijke riolering), tenzij de betreffende leidingbeheerder schriftelijk toestemming heeft gegeven;

 8. h.er gemeentelijke riolering in de reststrook ligt, tenzij de riolering al in het eigen perceel ligt én er een positief ambtelijk advies is gegeven. In dat geval wordt de reststrook verkocht met een recht van opstal voor de riolering die in het eigen perceel én de te verkopen reststrook ligt;

 9. i.de verkeersveiligheid in het gedrang komt;

 10. j.de reststrook (ondergrond van) openbare parkeerplaatsen betreft;

 11. k.de reststrook grenst aan meerdere percelen en niet alle eigenaren van die percelen tot koop willen overgaan en/of niet alle eigenaren van die percelen instemmen met (de voorgestelde) verdeling van de reststrook;

 12. l.door verkoop onlogische erfgrenzen ontstaan. Bij verkoop tot aan de openbare weg wordt alleen tot verkoop overgegaan inclusief de (eventueel aanwezige) inrit;

 13. m.de reststrook niet grenst aan het perceel van degene die de reststrook wil kopen;

 14. n.op de reststrook bebouwingsmogelijkheden bestaan of (in de toekomst) kunnen ontstaan.

Artikel 5 Verhuur van reststroken

Als verkoop van een reststrook op grond van het bepaalde in artikel 4 niet mogelijk is, kan het college besluiten een reststrook te verhuren, mits:

 1. a.er sprake is van een tijdelijke situatie van verhuur, en/of

 2. b.er, naar het oordeel van het college, geen risico is op ingrijpende veranderingen ten aanzien van het gebruik van dan wel de beplanting op de reststrook.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe 2012, zoals vastgesteld bij besluit van 3 april 2012, wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 23 februari 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

beleidsregel verkoop en verhuur reststroken 160223

beleidsregel verkoop en verhuur reststroken 160223 (PDF)
Omschrijving: