Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012
Citeertitel Regeling beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 08-03-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 03-01-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 7 maart 2012
Kenmerk voorstel 11bwb00069

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe, artt. 2, 10, 11, 13, 20, 21 en 26

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
08-03-2012 01-01-2012 nieuwe regeling 03-01-2012
De Betuwe; 7 maart 2012
11bwb00069

Onderwerp:

Regeling beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012

 

Ons kenmerk: 11BWB00069

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 2, 10, 11, 13, 20, 21 en 26 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Regeling beheer gemeentelijke begraafplaatsen

gemeente Overbetuwe 2012

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.verordening: de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012.

Hoofdstuk 2 Openstelling

Artikel 2 Openstelling begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk:

 1. a.van 1 april tot 1 oktober van 09:00 tot 20:00 uur;

 2. b.van 1 oktober tot 1 april van 09:00 tot 17:00 uur.

Hoofdstuk 3 Indeling van de graven

Artikel 3 Categorieën algemene en particuliere graven

 1. 1.De algemene en particuliere graven worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. a.algemene graven;

  2. b.particuliere graven;

  3. c.particuliere urnengraven;

  4. d.particuliere urnennissen.

 2. 2.De maten van de graven zijn de volgende:

  1. a.algemene en particuliere graven: circa 2,45 m bij 1,00 m;

  2. b.particuliere urnengraven: circa 0,50 m bij 0,50 m;

  3. c.particuliere urnennissen: circa 0,42 m bij 0,42 m.

Artikel 4 Aantal lijken per particulier en algemeen graf

 1. 1.In een particulier graf kunnen maximaal twee lijken worden begraven en tevens maximaal twee asbussen worden bijgezet.

 2. 2.In een algemeen graf kunnen maximaal twee lijken worden begraven.

 3. 3.In een particulier urnengraf kunnen maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

 4. 4.In een urnennis kunnen, afhankelijk van het formaat en de wijze van bijzetten, 2 asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

Hoofdstuk 4 Grafbedekkingen

Artikel 5 Aanvraag om vergunning grafbedekking

 1. 1.Een aanvraag om vergunning voor het hebben van een grafbedekking moet bij het college worden ingediend. De aanvraag moet worden ingediend door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld.

 2. 2.Bij de aanvraag om vergunning moet een werktekening worden overgelegd, die in ieder geval omvat:

  1. a.een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  2. b.de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  3. c.de vermelding of de letters en dergelijke ingehakt zijn of anderszins zijn bevestigd en van welk materiaal;

  4. d.een volledige opgave van de tekst, lettertype en eventuele figuratie(s) en de plaats van de figuratie(s);

  5. e.het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 6 Voorwaarden grafbedekking

 1. 1.De lengte en breedte van de grafbedekking mogen de lengte en breedte van het graf niet overschrijden.

 2. 2.Op een urnengraf mag alleen een afdekplaat worden aangebracht. Bij een urnennis mag een dekplaat worden aangebracht ter grootte van de nis.

 3. 3.De hoogte van het gedenkteken mag maximaal 100 centimeter zijn.

 4. 4.Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad worden aangebracht.

 5. 5.Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, glas, keramiek, duurzame kunststoffen, hardhout of verduurzaamd hout.

 6. 6.Losse materialen zoals kiezels, boomschors en dergelijke moeten binnen een opsluiting rondom worden aangebracht om te voorkomen dat het naast het graf terecht komt. Onder materialen die niet vergaan, moet worteldoek of een andere afdichting worden aangebracht.

 7. 7.Het gedenkteken moet een deugdelijke constructie hebben.

 8. 8.Het gedenkteken mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats. Er mogen geen aanstootgevende teksten en vormen toegepast worden die kwetsend, discriminerend of seksistisch zijn of reclame uitingen bevatten.

 9. 9.Het grafnummer wordt op de achterzijde van het gedenkteken gegraveerd. De teksthoogte bedraagt minimaal 2,5 centimeter.

Hoofdstuk 5 Grafbeplanting

Artikel 7 Blijvende grafbeplanting

Grafbeplanting mag maximaal 60 centimeter hoog zijn en mag de lengte en breedte van het graf niet overschrijden.

Hoofdstuk 6 Register

Artikel 8 Het register

 1. 1.In het register van een begraafplaats wordt opgenomen:

  1. a.van elke begraving, bijzetting of verstrooiing: naam, adres, datums van geboorte en overlijden, dag van begraving, bijzetting of verstrooiing en bij begraving of bijzetting nummer van het graf;

  2. b.van het verlenen, het verlengen, het overschrijven en het vervallen van een recht als bedoeld in artikel 14 tot en met 19 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012;

  3. c.van een belanghebbende van een algemeen graf: naam en adres.

 2. 2.Het register is openbaar en is bij de beheerder op verzoek in te zien.

 3. 3.Een rechthebbende en een belanghebbende is verplicht adreswijzigingen aan het college door te geven.

Hoofdstuk 7 Ontheffing

Artikel 9 Ontheffing

Het college kan van het bepaalde in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 ontheffing verlenen.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het begraven en het bezorgen van as, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 10 januari 2012

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 

Algemene toelichting

In de Beheerverordening is in een aantal artikelen aan het college de bevoegdheid gegeven om nadere regels te stellen. In deze regeling zijn deze nadere regels opgenomen.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

 

Hoofdstuk 2 Openingstelling

 

Artikel 2 Openstelling begraafplaatsen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

 

Hoofdstuk 3 Indeling van de graven

 

Artikel 3 Categorieën algemene en particuliere graven

In dit artikel is weergegeven welke mogelijke grafruimten er kunnen worden uitgegeven.

De verschillende categorieën grafruimten zijn aan bepaalde maten gebonden.

 

Artikel 4 Aantal lijken per particulier en algemeen graf

In het Besluit op de Lijkbezorging (art 5, derde lid) wordt aangegeven dat maximaal drie lijken in een graf kunnen worden begraven.

In Overbetuwe is de regel dat er twee lijken per graf kunnen worden begraven. Dit heeft te maken met de in het algemeen hoge grondwaterstand.

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekkingen

 

Artikel 5 Aanvraag om vergunning grafbedekking

Grafbedekking moet aan bepaalde voorwaarden voldoen wat betreft maatvoering, gebruik van materiaal, enzovoorts. In dit artikel staat hoe een vergunning kan worden aangevraagd.

 

Artikel 6 Voorwaarden grafbedekking

In dit artikel is aangegeven aan welke voorwaarden grafbedekking moet voldoen. De voorwaarden hebben onder meer te maken met veiligheid: deugdelijkheid van de constructie, en uitstraling van de begraafplaats: gebruik van duurzame materialen en een verbod op reclame en kwetsende uitingen.

 

 

Hoofdstuk 5 Grafbeplanting

 

Artikel 7 Blijvende grafbeplanting

Voor grafbeplanting is geen vergunning nodig. De beplanting is wel aan een maximale hoogte gebonden en moet binnen de maten van het graf blijven.

 

Hoofdstuk 6 Register

Artikel 8 Het register

De verplichting om een register bij te houden vloeit voort uit de Wet op de lijkbezorging (artikel 27). In artikel 8 van deze regeling staat welke gegevens in dit register worden bijgehouden en hoe dit kan worden ingezien.

 

 

Hoofdstuk 7 Ontheffing

 

Artikel 9 Ontheffing

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

 

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

Op grond van dit artikel kan het college één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het begraven en het bezorgen van as, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Het gaat hier alleen om gevallen zoals die ten tijde van het vaststellen van de regeling niet waren voorzien. Wordt eenmaal van de hardheidsclausule gebruikt gemaakt, dan moet hieruit volgen dat de regeling wordt aangepast, omdat dat geval immers voorzienbaar is geworden.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

 

regeling beheer gemeentelijke begraafplaatsen 2012 12 01 03

regeling beheer gemeentelijke begraafplaatsen 2012 12 01 03 (PDF)
Omschrijving: