Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel snuffelmarkten gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel snuffelmarkten gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Beleidsregel snuffelmarkten gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door burgemeester
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsnotitie snuffelmarkten, zoals vastgesteld bij besluit van 15 juli 2003, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
Kenmerk voorstel 11bb00008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe: art. 5:22 en 5:23
  2. Algemene wet bestuursrecht: art. 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
11bb00008

Onderwerp: Beleidsregel snuffelmarkten gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11bb00008

 

De burgemeester van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 5:22 en 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel snuffelmarkten gemeente Overbetuwe 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

  1. a.aanvrager: degene die een aanvraag om vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt, als bedoeld in artikelen 5:22 en 5:23 APV, indient;

  2. b.snuffelmarkt: de snuffelmarkt, zoals omschreven in artikel 5:22 APV;

  3. c.APV: de geldende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing bij het besluiten op een aanvraag om vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt, als bedoeld in artikelen 5:22 en 5:23 APV.

Artikel 3 Aanvraag

Een aanvraag moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door de burgemeester vastgesteld, worden ingediend.

Artikel 4 Verlenen vergunning

Een vergunning kan enkel en alleen worden verleend aan een natuurlijke persoon, die handelingsbekwaam is en de leeftijd van minimaal 18 jaren heeft.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De Beleidsnotitie snuffelmarkten, zoals vastgesteld bij besluit van 15 juli 2003, wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel snuffelmarkten gemeente Overbetuwe 2011.

 

Aldus besloten op 20 december 2011.

 

De burgemeester,

 

 

E. Tuijnman.

 

beleidsregel snuffelmarkten 2011 11 12 20

beleidsregel snuffelmarkten 2011 11 12 20 (PDF)
Omschrijving: