Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel inboedelverwijdering na ontruiming gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel inboedelverwijdering na ontruiming gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Beleidsregel inboedelverwijdering na ontruiming gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Notitie Inboedelverwijdering na ontruiming, zoals vastgesteld bij besluit van 27 juli 2004, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00082

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:10, eerste lid
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
11bwb00082

Onderwerp:

Beleidsregel inboedelverwijdering na ontruiming gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11bwb00082

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 2:10, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel inboedelverwijdering na ontruiming

gemeente Overbetuwe 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 1. a.deurwaarder: degene die wettelijk bevoegd is om tot ontruiming over te gaan;

 2. b.gemeente: de gemeente Overbetuwe;

 3. c.inboedel: de niet-aard en nagelvast aanwezige zaken in een woning of bedrijf;

 4. d.ontruiming: plaatsen van de inboedel op de weg of een weggedeelte;

 5. e.opdrachtgever: degene die gerechtigd is om een vonnis van de rechter tot ontruiming via feitelijke ontruiming ten uitvoer te leggen (executant);

 6. f.APV: de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe;

 7. g.Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing als binnen het grondgebied van de gemeente, zonder vergunning op grond van artikel 2:10, eerste lid APV, op de weg of een weggedeelte een inboedel wordt geplaatst, waardoor deze weg of weggedeelte anders wordt gebruikt dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

Artikel 3 Last onder bestuursdwang

 1. 1.In geval van klaarblijkelijk gevaar van overtreding van artikel 2:10, eerste lid APV, wordt de opdrachtgever aangeschreven onder waarschuwing van toepassing van feitelijke bestuursdwang. Bij de aanschrijving wordt de opdrachtgever:

  1. a.de gelegenheid geboden om zelf ervoor te zorgen dat de op de weg geplaatste inboedel binnen een half uur na het moment van ontruiming wordt verwijderd en opgeslagen;

  2. b.meegedeeld dat hij tijdelijk een opslagcontainer op de openbare weg mag plaatsen, waarin de op de weg geplaatste inboedel kan worden opgeslagen en dat deze  container aan het einde van de dag moet zijn afgevoerd;

  3. c.meegedeeld dat als hij niet of niet geheel aan de last onder bestuursdwang voldoet, het college feitelijk bestuursdwang zal toepassen en de daarbij gemaakte kosten op de overtreder zal verhalen.

 2. 2.Als er niet langer klaarblijkelijk gevaar van overtreding van artikel 2:10, eerste lid APV is, wordt dit aan de opdrachtgever meegedeeld.

Artikel 4 Teruggave (gedeelte) inboedel

Als het college feitelijke bestuursdwang heeft toegepast en de op de weg geplaatste inboedel heeft meegevoerd en opgeslagen, wordt de inboedel of een gedeelte daarvan enkel en alleen aan belanghebbende teruggegeven, nadat de totale met de toepassing van bestuursdwang gemaakte kosten zijn voldaan.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De Notitie Inboedelverwijdering na ontruiming, zoals vastgesteld bij besluit van 27 juli  2004, wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel inboedelverwijdering na ontruiming gemeente Overbetuwe 2011.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

beleidsregel inboedelverwijdering na ontruiming 2011 11 12 20

beleidsregel inboedelverwijdering na ontruiming 2011 11 12 20 (PDF)
Omschrijving: