Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel collectes gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel collectes gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Beleidsregel collectes gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsregels collectes, zoals vastgesteld bij besluit van 14 december 2004, worden ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00083

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5:13
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
11bwb00083

Onderwerp: Beleidsregels collectes gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11bwb00083

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel collectes gemeente Overbetuwe 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 1. a.aanvraag: een aanvraag om vergunning voor een openbare inzameling van geld of goederen;

 2. b.aanvrager: degene die een aanvraag heeft ingediend;

 3. c.CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving;

 4. d.collecte: huis-aan-huis inzameling van geld of goederen voor een bepaald doel;

 5. e.collecterooster: het collecterooster van het CBF;

 6. f.college: het college van burgemeester en wethouders;

 7. g.inzamelaar: diegene die feitelijk de inzameling van geld of goederen uitvoert;

 8. h.toezichthouder: de daartoe aangewezen ambtenaar;

 9. i.vergunninghouder: degene aan wie een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen, is verleend;

 10. j.verkoopactie: huis-aan-huis inzameling van geld onder verkoop van goederen door onder meer lokale verenigingen, harmonieën, muziekgezelschappen e.d.;

 11. k.vrije perioden; een periode op het collecterooster van het CBF die niet is gereserveerd voor de grote landelijke collecterende fondsen.

 12. l.APV: Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregels is van toepassing bij het besluiten op een aanvraag om een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen, als bedoeld in artikel 5:13 APV.

Artikel 3 Criteria

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 1. a.de aanvrager moet als bonafide zijn aan te merken; in geval dat van een bovenlokale instelling wordt hierover advies aan het CBF gevraagd;

 2. b.de aanvrager mag een (controversiële) politieke doeleinden nastreven;

 3. c.de collecte of verkoopactie is geen duplicering van andere al “gevestigde” huis-aan-huis inzamelingen voor een identiek doel, mat name niet van een instelling vermeld op het collecterooster;

 4. d.de opbrengst van de collecte moet worden besteed aan personen of instellingen buiten de kring van de collecterende instellingen;

 5. e.de aan een eerder verleende collectevergunning verbonden voorschriften

Artikel 4 verlenen vergunning collecte

Bij het verlenen van een vergunning worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. a.een collecte die voorkomt op het collecterooster komt het eerst in aanmerking voor het verlenen van een vergunning;

 2. b.instellingen die voorkomen op het collecterooster komen in aanmerking voor een doorlopende collectevergunning (meldingsplicht)

 3. c.een lokale instelling die niet voorkomt op het collecterooster is gebonden aan de vrije periode en moet over een CFB-Keur of een Verklaring van geen bezwaar, afgegeven door het CBF, beschikken;

 4. d.een bovenlokale instelling die niet voorkomt op het collecterosster is gebonden aan de vrije periode en moet over een CFB-Keur of een Verklaring van geen bezwaar, afgegeven door het CBF, beschikken;

 5. e.een (boven) lokale instelling kan ook buiten de vrije periode collecteren als de op het collecterooster vermelde instelling heeft aangegeven in die periode geen gebruikt te maken van de vergunning;

 6. f.een collectevergunning wordt voor maximaal één week verleend;

 7. g.per dorp wordt maximaal één collectevergunning per week verleend.

Artikel 5 Verlenen vergunning verkoopactie

Bij het verlenen van een vergunning voor een verkoopactie, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. a.een verkoopactie mag zowel in als buiten de vrije perioden plaatvinden en kan samenvallen met een geldinzamelingsacties;

 2. b.er mag maximaal één verkoopactie per dorp per week plaatsvinden;

 3. c.als het een verkoopactie door een bovenlokale instelling betreft, moet deze instelling over het CBF-keur of een Verklaring van geen bezwaar, afgegeven door het CBF, beschikken.

Artikel 6 Collectestaat verantwoording

 1. 1.De vergunninghouder doet van iedere gehouden collecte bij het college opgave van de opbrengst van die collecte (collectestaat verantwoording).

 2. 2.Van de collectestaat verantwoording doet het college jaarlijks opgaaf aan het CBF

Artikel 7 Voorschriften en/of beperkingen

In een vergunning kunnen voorschriften en/of beperkingen worden opgenomen

Artikel 8 intrekking oude regelingen

De Beleidsregels collectes, zoals vastgesteld bij besluit van 14 december 2004, worden ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 10 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel collectes gemeente Overbetuwe 2011.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijman.

 

beleidsregel collectes 2011 11 12 20

beleidsregel collectes 2011 11 12 20 (PDF)
Omschrijving: