Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel ontheffing stookverbod gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel ontheffing stookverbod gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Beleidsregel ontheffing stookverbod gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling De beleidsregels stoken in de open lucht, zoals vastgesteld bij besluit van 19 juni 2001, worden ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00078

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe, art. 5:34
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
11bwb00078

Onderwerp: Beleidsregel ontheffing stookverbod gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11bwb00078

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel ontheffing stookverbod

gemeente Overbetuwe 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 1. a.aanvraag: een aanvraag om ontheffing;

 2. b.college: het college van burgemeester en wethouders;

 3. c.ontheffing: de ontheffing, als bedoeld in artikel 5:34, derde lid APV;

 4. d.APV: de geldende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing bij het besluiten op een aanvraag om ontheffing van het verbod om om in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, als bedoeld in artikel 5:34, eerste lid APV.

Artikel 3 Aanvraag

Een aanvraag om ontheffing moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend.

Artikel 4 Ontheffing

 1. 1.Een stookontheffing wordt alleen verleend bij snoeiafval van meer dan 2 m³ omvang.

 2. 2.Een stookontheffing wordt alleen verleend voor:

  1. a.kampvuren en paasvuren;

  2. b.snoeiafval afkomstig van het onderhoud van waardevolle landschapselementen (knotwilgen, hoogstamfruit, etc.);

  3. c.bedrijfsmatig snoeiafval afkomstig van fruitboomgaarden en boomkwekerijen.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De Beleidsregels stoken in de open lucht, zoals vastgesteld bij besluit van 19 juni 2001, worden ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffing stookverbod gemeente Overbetuwe 2011.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

beleidsregel ontheffing stookverbod 2011 11 12 20

beleidsregel ontheffing stookverbod 2011 11 12 20 (PDF)
Omschrijving: