Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2012
Citeertitel Beleidsregel tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 18-05-2017
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 11-12-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 19-12-2012
Kenmerk voorstel 12bwb00067

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel(en) 5:17, 5:18, 5:18a, 5:19 en 5:20

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2013 18-05-2017 nieuwe regeling 11-12-2012
De Betuwe; 19-12-2012
12bwb00067
01-01-2012 31-12-2012 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
11bwb00075

Onderwerp: Beleidsregel tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2012

 

Ons kenmerk: 12BWB00067

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 5:17, 5:18, 5:18a, 5:19 en 5:20 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel tijdelijke standplaatsen

gemeente Overbetuwe 2012

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

a.

aanvraag

:

een aanvraag om vergunning om tijdelijk standplaats in te nemen of te hebben;

b.

aanvrager

:

degene die een vergunning om tijdelijk standplaats in te nemen of te hebben, aanvraagt;

c.

college

:

het college van burgemeester en wethouders;

d.

locatie

:

de plaats waar een tijdelijke standplaats kan worden ingenomen;

e.

standplaats

:

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen en of diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;

f.

tijdelijke standplaats

:

het innemen van een standplaats specifiek voor seizoensgebonden producten of ten behoeve van ideële instellingen en politieke partijen;

g.

toezichthouder

:

de daartoe aangewezen ambtenaar;

h.

vergunning

:

een vergunning om tijdelijk standplaats in te nemen of te hebben,

i.

vergunninghouder

:

degene aan wie een vergunning om tijdelijk standplaats in te nemen of te hebben, is verleend;

j.

APV

:  

de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing bij het besluiten op een aanvraag om een tijdelijke standplaats, als bedoeld in artikelen 5:17 tot en met 5:20 APV.

Artikel 3 Aanvraag en verlening vergunning

 1. 1.Een aanvraag om vergunning moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend.

 2. 2.Een vergunning kan enkel en alleen worden verleend aan een persoon die:

  1. a.handelingsbekwaam is, en

  2. b.in voorkomend geval, voldoet aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.

Artikel 4 Voorrecht standplaatslocatie

Wordt een vergunning aangevraagd ter vervanging van een in het voorgaande jaar verleende vergunning, dan heeft de aanvrager een eerste aanspraak op gebruik van de eerder ingenomen standplaatslocatie.

Artikel 5 Vergunning

 1. 1.Een vergunning is maximaal 3 maanden geldig.

 2. 2.De vergunninghouder is verplicht de vergunning op eerste verzoek aan de toezichthouder te tonen.

Artikel 6 Schoonhouden en ontruimen

 1. 1.De vergunninghouder zorgt ervoor dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt.

 2. 2.Bij het ontruimen van de tijdelijke standplaats moet de vergunninghouder zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving schoon opleveren.

Artikel 7 Locatie

 1. 1.Het innemen van een tijdelijke standplaats is niet toegestaan in een bocht of nabij een kruispunt.

 2. 2.Het innemen van een tijdelijke standplaats is niet toegestaan als niet op eigen terrein of in de directe nabijheid langs de openbare weg kan worden voorzien in minimaal 5 parkeerplaatsen.

 3. 3.De afstand tussen twee opeenvolgende of tegenover elkaar liggende tijdelijke standplaatsen moet buiten de bebouwde kom hemelsbreed minimaal 500 meter bedragen.

Artikel 8 Reclame

 1. 1.Per tijdelijke standplaats is een maximum van 2 reclame-uitingen toegestaan.

 2. 2.De in het eerste lid bedoelde reclame-uitingen zijn maximaal 90 centimeter breed en 125 centimeter hoog.

Artikel 9 Tijdelijk andere plaats of dag

 1. 1.Het college kan, als dringende redenen dit noodzakelijk maken, tijdelijk een andere locatie voor het innemen van een tijdelijke standplaats aanwijzen.

 2. 2.Het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt tijdig bekendgemaakt.

Artikel 10 Tijdstip opbouw tijdelijke standplaats

 1. 1.Met de opbouw van de tijdelijke standplaats mag niet eerder worden begonnen dan één uur voor aanvang van het tijdstip van het innemen van de tijdelijke standplaats.

 2. 2.De tijdelijke standplaats moet volledig zijn ontruimd binnen een half uur na aanvang van het eindtijdstip van het innemen van de tijdelijke standplaats.

 3. 3.Het college kan onder bijzondere omstandigheden het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten op een eerder tijdstip doen stoppen.

 4. 4.Het eerste lid is niet van toepassing bij het innemen van een tijdelijke standplaats in de middag, als de standplaats in de ochtend in gebruik is geweest. De opbouwtijd is in dat geval een half uur.

Artikel 11 Intrekking oude regeling

De Beleidsregel tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 20 december 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2012.

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2012.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de wnd. burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

R.T. Metz.

 

beleidsregel tijdelijke standplaatsen 2012 12 11

beleidsregel tijdelijke standplaatsen 2012 12 11 (PDF)
Omschrijving: