Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening maatschappelijke participatie gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de Verordening maatschappelijke participatie gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel verordening tot intrekking van de Verordening maatschappelijke participatie gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling geen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) intrekking van de verordening maatschappelijke participatie gemeente Overbetuwe 2011
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 18-01-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 07-01-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 17 januari 2014, nr. 2294
Kenmerk voorstel 13rb000170

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, artikel 8 lid 1 onderdeel g, lid 2 onderdeel d, artikel 35 lid 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-01-2014 01-01-2014 intrekking van de verordening maatschappelijke participatie gemeente Overbetuwe 2011 07-01-2014
www.officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 17 januari 2014, nr. 2294
13rb000170
01-01-2012 01-01-2014 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 28-12-2011
11rb000187

Onderwerp:

Verordening tot intrekking van de Verordening maatschappelijke participatie gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 13RB000170

 

Nr. 14c

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 17 december 2013;

 

gelezen het advies van de Participatieraad van 4 oktober 2013;

 

gelet op artikel(en) 8, eerste lid, onderdeel g., tweede lid, onderdeel d. en 35, vijfde lid van de Wet werk en bijstand;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

Verordening tot intrekking van de Verordening maatschappelijke participatie

gemeente Overbetuwe 2014

Artikel 1 Intrekking verordening

De Verordening maatschappelijke participatie gemeente Overbetuw 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 20 december 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de Verordening maatschappelijke participatie gemeente Overbetuwe 2014.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 7 januari 2014.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

A.J. van den Brink MBA.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

verordening tot intrekking van de verordening maatschappelijke participatie 140107

verordening tot intrekking van de verordening maatschappelijke participatie 140107 (PDF)
Omschrijving: