Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 28-12-2011
Kenmerk voorstel 11rb000188

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147 lid 1
  2. Wet werk en bijstand, art. 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 28-12-2011
11rb000188

Onderwerp:      Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand

gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11rb000188

 

Nr. 9a

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

 

overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijzigingen van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 het noodzakelijk maakt om de verordeningen die hun grondslag vinden in de laatsgenoemde wet aan te passen en voorts dat het gewenst wordt geacht het bestaande gemeentelijke beleid als vastgelegd in deze verordeningen zoveel mogelijk in stand te laten, in afwachting van toekomstige wetgeving die de gemeentelijke sociale zekerheid betreft;

 

gelet op artikel(en) 147, eerste lid van de Gemeentewet en 8 van de Wet werk en bijstand;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand

gemeente Overbetuwe 2011

 

 

Artikel I Wijziging Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2010

 

A.

In artikel 1, onderdeel b. wordt ‘gehuwdennorm’ respectievelijk ‘onderdeel c’ vervangen door ‘gezinsnorm’ respectievelijk ‘eerste lid’.

 

 

B.

Artikel 1, onderdeel d. komt te vervallen.

 

 

C.

In artikel 3, eerste, tweede en vierde lid wordt ‘gehuwdennorm’ vervangen door ‘gezinsnorm’.

 

 

D.

Artikel 3, vijfde lid komt te vervallen.

 

 

E.

In artikel 4, eerste lid wordt ‘gehuwdennorm’ vervangen door ‘gezinsnorm’.

 

 

F.

In artikel 4, eerste lid wordt ‘gehuwden die een woning delen’ vervangen door ‘een gezin dat een woning deelt’.

 

 

G.

In artikel 4, tweede lid wordt ‘gehuwden’ vervangen door ‘een gezin’.

 

 

H.

In artikel 4, tweede lid wordt ‘delen’ vervangen door ‘deelt’.

 

 

I.

In artikel 4, tweede lid wordt ‘zij’ vervangen door ‘de gezinsleden’.

 

 

J.

In artikel 4, tweede lid wordt ‘gehuwdennorm’ vervangen door ‘gezinsnorm’.

 

 

K.

In artikel 4, derde lid wordt de zinsnede ‘de gehuwden bij een niet ten laste komend kind inwonen’ vervangen door ‘het gezin bij een niet ten laste komend kind inwoont’.

 

 

L.

In artikel 5, onderdelen a. en b. wordt ‘gehuwdennorm’ vervangen door ‘gezinsnorm’.

 

 

M.

In artikel 6 wordt ‘gehuwdennorm’ vervangen door ‘gezinsnorm’.

 

 

N.

In artikel 7, eerste lid, onderdelen a. en b. wordt ‘gehuwdennorm’ vervangen door ‘gezinsnorm’.

 

 

O.

In artikel 8, onderdelen a., b. en c. wordt ‘gehuwdennorm’ vervangen door ‘gezinsnorm’.

 

 

P.

In artikel 8, onderdeel c. wordt ‘gehuwden’ vervangen door ‘een gezin’.

 

Artikel II Wijziging Maatregelverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Overbetuwe 2010

 

A.

Artikel 7 wordt vervangen door een nieuw artikel 7, luidende:

 

 

 

Artikel 7 Indeling in categorieën

 

Gedragingen van een belanghebbende waarbij de verplichting op grond van artikel 9 van de WWB of één of meer verplichtingen op grond van artikel 37 van de IOAW respectievelijk IOAZ niet of onvoldoende zijn nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:

 

1.

Eerste categorie:

 

 

het niet, dan wel onvoldoende, meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak, als bedoeld in artikel 44a van de WWB.

 

2.

Tweede categorie:

 

 

a.

het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;

 

 

b.

het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen of te aanvaarden;

 

 

c.

het niet in voldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling;

 

 

d.

het langer dan de in artikel 13 van de WWB genoemde duur verblijf houden buiten Nederland, tenzij tijdens die langere duur aantoonbaar voldoende getracht is algemeen geaccepteerd arbeid te verkrijgen;

 

 

e.

als de ontheffing van de arbeidsverplichtingen, bedoeld in artikel 9a,  eerste lid van de WWB, is ingetrokken op grond van artikel 9a, vijfde lid, onderdeel d van de WWB.

 

3.

Derde categorie:

 

 

a.

gedragingen die de inschakeling naar arbeid belemmeren;

 

 

b.

het niet of in onvoldoende mate meewerken aan activiteiten of werkzaamheden, gericht op de arbeidsinschakeling;

 

 

c.

het niet in voldoende mate nakomen van een verplichting, opgelegd op grond van artikel 55 van de WWB of artikel 37, eerste lid, onderdeel e. van de IOAW respectievelijk IOAZ;

 

 

d.

naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt (categorie 2 of 3).

 

4.

Vierde categorie:

 

 

a.

het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid of een detacheringsbaan als bedoeld in de re-integratieverordening;

 

 

b.

het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid of een detacheringsbaan als bedoeld in de re-integratieverordening.

 

Artikel III Wijziging Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Overbetuwe 2009

 

A.

In artikel 1, onderdeel i. wordt ‘de Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2007’ vervangen door ‘de Maatregelverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Overbetuwe 2010’.

 

 

B.

Artikel 2, vierde lid komt te vervallen.

 

 

C.

In artikel 3, eerste lid wordt ‘gehuwden’ vervangen door ‘een gezin’.

 

 

D.

In artikel 3, eerste lid wordt ‘komen’ vervangen door ‘komt’.

 

 

E.

In artikel 3, eerste lid wordt ‘beide partners’ vervangen door ’de gezinsleden’.

 

 

F.

Artikel 3, tweede lid komt te vervallen.

 

 

G.

In artikel 4, onderdelen a. en d. wordt ‘gehuwden’ vervangen door ‘een gezin’.

 

Artikel IV Wijziging Verordening declaratiefonds Overbetuwe 2006

 

A.

Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

  1. a.aanvrager: een inwoner van de gemeente van 18 jaar of ouder die in aanmerking wenst te komen voor subsidie, niet zijnde een student die onderwijs of een beroepsopleiding volgt als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 of in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

  2. b.activiteit: een activiteit, lidmaatschap of abonnement op het terrein van sport, recreatie, politiek, maatschappelijk welzijn, educatie, kunst en culturele volksontwikkeling;

  3. c.college: het college van burgemeester en wethouders;

  4. d.gemeente: gemeente Overbetuwe.

 

B.

In artikel 2, vierde lid wordt ‘de aanvrager en zijn echtgenoot’ vervangen door ‘het gezin’.

 

 

C.

In artikel 2, vijfde lid, wordt ‘de aanvrager en zijn echtgenoot’ vervangen door ‘de gezinsleden’.

 

 

D.

In artikel 2, vierde, vijfde en zesde lid wordt ‘115%’ vervangen door ‘110%’.

 

 

E.

Artikel 3 wordt vervangen door een nieuw artikel 3, luidende:

Artikel 3 De aanvrager

  1. 1.De aanvrager kan subsidie aanvragen voor zichzelf en de tot zijn gezin behorende personen.

  2. 2.De aanvrager kan slechts voor een tot zijn gezin behorende persoon subsidie aanvragen, als deze voldoet aan het gestelde in artikel 1, onderdeel a.

Artikel V Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente overbetuwe 2010

 

A.

In artikel 1 vervallen de onderdelen b., i., k., l. en w..

 

 

 

 

B.

In artikel 1, onderdeel f. wordt ‘27’ vervangen door ‘18’.

 

 

 

 

C.

In artikel 1, onderdeel j. wordt ‘en de personen aan wie het college op grond van artikel 12, eerste en tweede lid van de WIJ een werkleeraanbod doet dan wel een inkomensvoorziening kan verstrekken’ geschrapt.

 

 

 

 

D.

In artikel 1, onderdeel s. wordt ‘trajectplan’ vervangen door ‘plan van aanpak’.

 

 

 

 

E.

Artikel 3 vervalt.

 

 

 

 

F.

In artikel 4, tweede lid wordt ‘en artikel 87 van de WIJ’ geschrapt en wordt de ‘,’ tussen ‘IOAW’ en ‘artikel 54’ vervangen door ‘en’.

 

 

 

 

G.

In de naamgeving van artikel 6 wordt ‘en recht op werkleeraanbod’ geschrapt.

 

 

 

 

H.

Artikel 6, tweede lid vervalt.

 

 

 

 

I.

In artikel 6, derde lid wordt ‘of een werkleeraanbod’ geschrapt.

 

 

 

 

J.

In artikel 11, tweede lid wordt ‘en de WIJ’ geschrapt en wordt de ‘,’ tussen ‘IOAZ’ en ‘de SUWI’ vervangen door ‘en’.

 

 

 

 

K.

Artikel 11, derde lid vervalt.

 

 

 

 

L.

Artikel 12, tweede lid vervalt.

 

 

 

 

M.

Artikel 13 vervalt.

 

 

 

 

N.

In artikel 14, eerste lid wordt ‘artikel 17 tweede t/m vierde lid van de WIJ’ geschrapt.

 

 

 

 

O.

In artikel 15, tweede lid wordt ‘trajectplan’ vervangen door ’plan van aanpak’.

 

 

 

 

P.

In artikel 15, vierde lid, onderdeel a wordt ‘onder b.’ vervangen door ‘onder b. en c.’ en wordt ‘artikel 44 van de WIJ’ geschrapt.

 

 

 

 

Q.

Aan artikel 15 wordt een zesde lid 6 toegevoegd, luidende:

 

 

 

 

 

6.

In afwijking van hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen de volgende voorzieningen bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b. van de WWB niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van belanghebbenden jonger dan 27 jaar:

 

 

a.

onbeloonde additionele arbeid, als bedoeld in artikel 10a van de WWB;

 

 

b.

de voorzieningen, als bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de WWB.

 

 

 

 

R.

In artikel 16, eerste lid wordt ’onderdeel f. g. en i.’ vervangen door ‘onder f. en g.’.

 

 

 

 

S.

In artikel 17, eerste, derde,  vierde en zesde lid wordt ‘of jongere’ geschrapt.

 

 

 

 

T.

In artikel 17, vijfde lid wordt ‘trajectplan’ vervangen door ‘plan van aanpak’.

 

 

 

 

U.

In artikel 17, zesde lid wordt ‘of inkomensvoorziening’ geschrapt.

 

 

 

 

V.

In artikel 18, eerste lid wordt ‘onderdeel f., g. en i’ vervangen door ‘onder f. en g.’.

 

 

 

 

W.

In artikel 19, eerste lid wordt ’onderdeel f., g. en i.’ vervangen door ’onder f. en g.’.

 

 

 

 

X.

In artikel 20, eerste lid  wordt ’onderdeel f., g. en i.’ vervangen door ‘onder f. en g.’.

 

 

 

 

Y.

In artikel 20, tweede lid  wordt ‘of inkomensvoorziening’ geschrapt.

 

 

 

 

Z.

In artikel 21, eerste, tweede en vierde lid wordt ‘of een jongere’ geschrapt.

 

 

 

 

AA.

In artikel 22, eerste lid wordt ‘of een jongere’ geschrapt.

 

 

 

 

BB.

In artikel 25, eerste lid wordt ‘of jongere’ geschrapt en wordt de ‘,’ tussen ‘uitkeringsgerechtigde’ en ‘Nugger’ vervangen door ‘en’.

 

 

 

 

CC.

In artikel 31, eerste lid wordt ‘onder o.’ vervangen door ‘onder n.’.

 

 

 

 

DD.

Na artikel 31, eerste lid wordt, onder hernummering van het bestaande tweede lid tot  derde lid, een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

 

 

 

 

 

2.

Bij de alleenstaande ouder of alleenstaande ouder met een of meer meerderjarige kinderen die algemene bijstand ontvangt, zijn inkomsten uit arbeid tot 12,5 procent van deze inkomsten vrij te laten met een maximum van € 120,- per maand, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 30 maanden ingeval:

 

 

a.

hij de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar,

 

 

b.

de periode van zes aaneengesloten maanden, bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder n. van de WWB, is verstreken.

 

 

EE.

 In het nieuwe derde lid van artikel 31 wordt ‘als bedoeld in het eerste lid’ respectievelijk ‘trajectplan’ vervangen door ‘, als bedoeld in het eerste en tweede lid,’ respectievelijk ‘plan van aanpak’.

 

 

FF.

In artikel 35 wordt ‘en WIJ’ geschrapt en wordt de ‘,’ tussen ‘IOAW’ en ‘IOAZ’ vervangen door ‘en’.

 

Artikel VI Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel VΙI Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2011.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 20 december 2011.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

wijzigingsverordening wet werk en bijstand 2011 11 12 20

wijzigingsverordening wet werk en bijstand 2011 11 12 20 (PDF)
Omschrijving: