Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Besluit intrekking Beleidsregel collectieve en incidentele festiviteiten

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Besluit intrekking Beleidsregel collectieve en incidentele festiviteiten (voorheen: 12-dagenregeling)
Citeertitel Besluit intrekking Beleidsregel collectieve en incidentele festiviteiten (voorheen: 12-dagenregeling)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsregel collectieve en incidentele festiviteiten (voorheen: 12 dagenregeling), zoals vastgesteld bij besluit van 23 juli 2003, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-11-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00044

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 29-11-2011
Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
11bwb00044

Onderwerp:

Intrekking Beleidsregel collectieve en incidentele festiviteiten
(voorheen: 12-dagenregeling)

 

Ons kenmerk: 11BWB00044

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

b e s l u i t e n:

 

 

  1. 1.in te trekken de Beleidsregel collectieve en incidentele festiviteiten (voorheen: 12-dagenregeling), zoals vastgesteld bij besluit van 23 juli 2003;

  2. 2.dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2012;

  3. 3.dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit intrekking Beleidsregel collectieve en incidentele festiviteiten (voorheen: 12-dagenregeling).

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

besluit intrekking beleidsregel collectieve en incidentele festiviteiten 11 11 29

besluit intrekking beleidsregel collectieve en incidentele festiviteiten 11 11 29 (PDF)
Omschrijving: