Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 15-12-2011
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 14-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00056

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-12-2011 nieuwe regeling 06-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 14-12-2011
11bwb00056

Onderwerp:

Beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11BWB00056

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 mei 2011;

 

gelet op het overwegend landelijke karakter en buitengebied van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op het op binnen afzienbare termijn vast te stellen integraal handhavingsbeleid(splan);

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen

gemeente Overbetuwe 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

  1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

  2. b.plattelandswoning: een (voormalige) agrarische bedrijfswoning, die geen binding (meer) heeft met het naastgelegen agrarische bedrijf;

  3. c.wetsvoorstel: het wetsvoorstel inzake ‘plattelandswoningen’.

Artikel 2 Handhaving bij plattelandswoningen

Het college geeft geen prioriteit aan de handhaving bij plattelandswoningen, zolang:

  1. 1.het wetsvoorstel aanhangig is, en/of

  2. 2.de bestuursrechter in het concrete geval nog geen uitspraak heeft gedaan die anders bepaalt.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2011.

 

Aldus besloten in de vergadering van 6 december 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 

Algemene toelichting

De brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 mei 2011 geeft mogelijkheden om een beleidsregel op te stellen over de prioritering van handhaving bij zogeheten ‘plattelandswoningen’. Dit heeft te maken met het aanhangig zijn van een wetsvoorstel over  dit onderwerp. Dit wetsvoorstel is op 7 november 2011 bij de Tweede Kamer ingediend. Het is gewenst een standpunt te bepalen in welke mate priorititeit wordt gegeven aan handhaving van plattelandswoningen zolang het wetsvoorstel aanhangig is en/of er nog geen uitspraak van de bestuursrechter ligt.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in de beleidsregel gebruikte begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Handhaving bij plattelandswoningen

Met dit artikel wordt bepaald dat het college geen prioriteit geeft aan de handhaving van (voormalige) agrarische bedrijfswoningen zolang niet duidelijk is wat de uitkomst zal zijn van het wetsvoorstel inzake ‘plattelandswoningen’. Dit om te voorkomen dat handhavend wordt opgetreden terwijl dat uiteindelijk niet nodig of gewenst is. Handhaving komt eerst pas aan de orde als de bestuursrechter dit heeft bepaald, zo volgt uit het gestelde onder 2.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen 2011 11 12 06

beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen 2011 11 12 06 (PDF)
Omschrijving: