Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Reglement van orde voor het college gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Reglement van orde voor het college gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Reglement van orde voor het college gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-11-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00023

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 29-11-2011
Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
11bwb00023

Onderwerp: Reglement van orde voor het college gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11BWB00023

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het

 

 

Reglement van orde voor het college

gemeente Overbetuwe 2011

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit reglement verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.secretaris: de (loco-)gemeentesecretaris.

Artikel 2 Verdeling werkzaamheden en (onderlinge) vervanging

 1. 1.Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 2. 2.Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één van de wethouders.

 3. 3.Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van zijn verhindering of ontstentenis.

 4. 4.Een lid van het college dat verhinderd is zijn werkzaamheden uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.

Artikel 3 Dag en plaats van de vergaderingen

 1. 1.Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder het nodig acht.

 2. 2.Als een wethouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De secretaris zorgt na overleg met de voorzitter voor een oproep voor deze vergadering - onder vermelding van de te bespreken onderwerpen - die zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren op een in de gemeente gebruikelijke wijze aan de leden van het college wordt toegezonden.

 3. 3.De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 4 Verhindering

 1. 1.Als een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 2. 2.Als de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 5 Agenda

 1. 1.Voor elke vergadering wordt, als regel ten minste 24 uur van tevoren, door de secretaris aan de leden van het college een agenda toegezonden. De bij de agenda behorende vergaderstukken liggen voor het college in het gemeentehuis ter inzage.

 2. 2.Vergaderstukken en/of onderwerpen waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, maar waarvan vanwege de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen door de leden dan wel de secretaris zowel voor als staande de vergadering worden ingebracht.

Artikel 6 Ambtelijke ondersteuning

 1. 1.De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

 2. 2.Bij de vergadering is een ambtelijk medewerker communicatie aanwezig, die met inachtneming van de aanwijzingen van het college de publiciteit van door het college genomen besluiten verzorgt.

 3. 3.Bij de vergadering is een ambtelijk medewerker van de staf aanwezig, die voor de verslaglegging zorgt.

Artikel 7 Deelneming derden aan de vergadering

Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker en/of derden voor een vergadering uit te nodigen om zijn mening over een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 8 Stemmingen

1.

Als geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

2.

Als een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

3.

a.

Als een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

 

b.

Als daarbij de stemming beperkt is tot één persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

 

c.

Als in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatsvinden. Als bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 9 Afspraken- en besluitenlijsten

 1. 1.De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een afsprakenlijst en de besluitenlijsten (openbaar en besloten) van de vergadering.

 2. 2.De afsprakenlijst bevat tenminste:

  1. a.de namen van de aanwezige en afwezige leden;

  2. b.de namen van de eventueel andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslagingen;

  3. c.mededelingen en rondvraagpunten, in het kader van de onderlinge informatie-uitwisseling;

  4. d.de vaststelling van de besluitenlijsten en afsprakenlijst;

  5. e.een formulering van de overige door het college genomen besluiten;

  6. f.een zakelijke samenvatting van hetgeen tijdens de vergadering is besproken.

 3. 3.Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 4. 4.De afsprakenlijst en de besluitenlijsten (openbaar en besloten) worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 5. 5.De openbare besluitenlijst wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering, waarin deze is vastgesteld op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar gemaakt en toegezonden aan de leden van de raad.

Artikel 10 Openbare vergadering

 1. 1.Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 2. 2.De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van dit reglement buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing daarvan, gelet op het belang van het vergaderen en de andere werkzaamheden van het college, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 13 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde voor het college gemeente Overbetuwe 2011.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 

 

 

Algemene toelichting

Op grond van artikel 52 Gemeentewet stelt het college een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Onder werkzaamheden wordt blijkens de Memorie van Toelichting bij de Gemeentewet (1994) onder meer verstaan de bekendmaking van besluiten en de onderlinge vervanging tussen de wethouders.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel zijn de in dit reglement gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Verdeling werkzaamheden en (onderlinge) vervanging

In het eerste lid van dit artikel wordt een onderwerp geregeld zoals dat aan de orde zal zijn in het zogenaamde constituerend beraad, de eerste vergadering van het college direct na de raadsvergadering waarin de wethouders zijn benoemd. Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het college als geheel de verantwoordelijkheid draagt voor de uitgeoefende taken, dit ondanks de portefeuilleverdeling en het eventueel gebruikmaken van de mogelijkheid die in artikel 168 Gemeentewet geboden wordt (machtiging aan individuele leden van het college).

Naast de verdeling van de werkzaamheden kan de onderlinge vervanging worden geregeld. De vervanging moet onderling geregeld worden of, indien mogelijk gezien het aantal wethouders (artikel 36 Gemeentewet), door het (tijdelijk) aanstellen van een extra wethouder.

Met het derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 77 Gemeentewet. Ter wille van de nodige flexibiliteit is gekozen voor een algemene formulering.

Het vierde lid is een voorwaarde om de vervangingsprocedure in werking te kunnen zetten.

Artikel 3 Dag en plaats van de vergaderingen

Met het eerste en derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 53, eerste lid Gemeentewet. Ook hier is weer gekozen voor een algemeen flexibele formulering, waardoor de mogelijkheid bestaat in bijzondere gevallen af te wijken. Uit het tweede deel van het eerste lid en het tweede lid volgt dat ook de burgemeester, als voorzitter van het college (zie artikel 34 Gemeentewet), maar ook een lid van het college ervoor kan zorgen dat een extra vergadering wordt gehouden. De formulering van het bepaalde in het tweede lid houdt overigens niet in dat de burgemeester de bevoegdheid zou toekomen een extra vergadering tegen te houden. De imperatieve formulering van het eerste lid staat daaraan in de weg. Het tweede lid geeft verder de procedure voor een extra vergadering weer.

 

Artikel 4 Verhindering

Dit artikel is naast een vastlegging van de procedure ook van belang om wellicht al voorafgaand aan de vergadering te kunnen constateren dat het benodigde quorum voor besluitvorming niet gehaald wordt (artikel 56 Gemeentewet). De voorzitter kan dan een nieuwe vergadering beleggen.

 

Artikel 5 Agenda

De rol van de gemeentesecretaris bij de collegevergaderingen wordt in de artikelen 103 tot en met 105 van de Gemeentewet aangegeven. Nadere uitwerking van de taken van de secretaris vindt enerzijds plaats in dit reglement, anderzijds in de instructie voor de gemeentesecretaris. In dit artikel wordt aangegeven dat de secretaris verantwoordelijk is voor het doen toekomen van de agenda aan de collegeleden. De stukken liggen uiteraard voor de collegeleden ter inzage.

In het tweede lid is geregeld hoe spoedeisende vergaderstukken en/of onderwerpen, die niet tijdig kunnen worden geagendeerd, nog in een vergadering kunnen worden ingebracht.

 

Artikel 6 Ambtelijke ondersteuning

Artikel 57 en 55 eerste lid Gemeentewet geven indirect aan dat het mogelijk is dat naast de collegeleden en de secretaris anderen bij de vergadering aanwezig kunnen zijn. Deze artikelen van de Gemeentewet geven aan dat de onschendbaarheid en de eventueel opgelegde geheimhouding voor allen aanwezig bij de vergadering geldt. Artikel 6, eerste lid geeft de rol van de gemeentesecretaris weer.

In het tweede lid is bepaald dat een ambtelijk medewerker communicatie bij de vergadering aanwezig is. Dit is inmiddels gebruik in de gemeente en in het belang van een goede communicatie met de burger over de door het college genomen besluiten. Uiteraard zal aan besluiten die als vertrouwelijk en/of geheim zijn aangemerkt geen publiciteit worden gegeven.

Tot slot is in het derde lid geregeld dat een ambtelijk medewerker van de staf bij de vergadering aanwezig. Deze zorgt voor verslaglegging.

 

Artikel 7 Deelneming derden aan de vergadering

In dit artikel is geregeld dat het college kan besluiten om ambtelijke medewerkers en/of derden deel te laten nemen aan de vergadering. Dit om deze persoon zijn mening over een onderwerp te laten geven of een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

 

Artikel 8 Stemmingen

In de eerste plaats moet hier worden gewezen op artikel 56 Gemeentewet, dat een regeling bevat met betrekking tot zowel het vergader- als het besluitquorum bij de vergaderingen van het college.

Over het stemmen wordt verder nog opgemerkt, dat in de praktijk slechts zelden zal worden gestemd. In dit reglement is ervoor gekozen om alleen het meest noodzakelijke te regelen.

In artikel 59 Gemeentewet is artikel 31 Gemeentewet niet van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat artikel bepaalt dat de stemming over het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen bij gesloten en ongetekende stembriefjes geschiedt. Verder is bepaald dat als de stemmen over personen tot wie de keuze door een voordracht of herstemming is beperkt, staken, er in dezelfde vergadering een herstemming wordt gehouden. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. Ook dit is in het reglement opgenomen. De opgenomen regeling komt erop neer dat in principe slechts wordt gestemd als één van de leden dat wenst. In dat geval wordt mondeling gestemd (ook over personen), tenzij bij het stemmen over personen om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Over zaken wordt dus óf niet óf mondeling gestemd.

 

Artikel 9 Afspraken- en besluitenlijsten

Dit artikel regelt de verslagleggende taak van de secretaris, wat de in de gemeente gebruikelijke afsprakenlijst ten minste moet bevatten en de wijze waarop de afspraken- en besluitenlijsten (openbaar en besloten) worden vastgesteld en, indien van toepassing, openbaar worden gemaakt. Als op grond van artikel 55 Gemeentewet door het college een geheimhoudingsplicht is opgelegd, zal ten aanzien van de beraadslaging en eventuele besluiten over dit onderwerp een afzonderlijk verslag moeten worden gemaakt. Dit zal door de secretaris afzonderlijk moeten worden bewaard totdat de geheimhouding is opgeheven.

 

De Wet dualisering gemeentebestuur heeft het begrip ‘besluitenlijst’ geïntroduceerd. Op grond van artikel 60 Gemeentewet kan de raad regelen van welke beslissingen van het college de raad op de hoogte gesteld wil worden. In het vijfde lid is daartoe bepaald dat de openbare besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergadering waarin deze is vastgesteld, wordt toegezonden aan de leden van de raad, naast de openbaarmaking op de in de gemeente gebruikelijke wijze (te weten plaatsing op de website).

 

Artikel 10 Openbare vergadering

In artikel 54 Gemeentewet is bepaald dat de vergaderingen van het college met gesloten deuren worden gehouden, tenzij het college anders bepaalt. Artikel 10 van dit reglement geeft het college deze ruimte.

Als een vergadering van het college openbaar is, schrijft het tweede lid van artikel 53 Gemeentewet voor dat de burgemeester dag, plaats en tijdstip daarvan bekend moet maken.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft het college de mogelijkheid één of meerdere artikelen van dit reglement buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voorzover toepassing van dit reglement zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 13 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

reglement van orde voor het college 2011 11 11 29

reglement van orde voor het college 2011 11 11 29 (PDF)
Omschrijving: