Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke subsidieregeling zonne-energiesystemen in de agrarische sector gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Wijzigingsregeling Specifieke subsidieregeling zonne-energiesystemen in de agrarische sector gemeente Overbetuwe 2011-2012
Citeertitel Wijzigingsregeling Specifieke subsidieregeling zonne-energiesystemen in de agrarische sector gemeente Overbetuwe 2011-2012 (1e wijziging))
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 31-12-2012
Onderwerp milieu
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Artikel(en) 3, 4 en 11.
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 07-06-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-12-2011
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-05-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 06-06-2012
Kenmerk voorstel 12BWB00028

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008, art. 4 en art. 5
 2. Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
07-06-2012 01-12-2011 31-12-2012 Artikel(en) 3, 4 en 11. 29-05-2012
De Betuwe; 06-06-2012
12BWB00028
01-12-2011 31-05-2012 nieuwe regeling 08-11-2011
Hét Gemeente Nieuws; 28-12-2011
11bwb00057

Onderwerp:

Specifieke subsidieregeling zonne-energiesystemen in de agrarische sector gemeente Overbetuwe 2011-2012

 

Ons kenmerk: 11BWB00057

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 8 november 2011, waarbij zij eenmalig een bedrag van € 95.000,- beschikbaar hebben gesteld voor agrariërs in de gemeente Overbetuwe ten behoeve van de aanschaf van zonne-energiesystemen;

 

gelet op artikel(en) 4 en 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 en 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

 

Specifieke subsidieregeling zonne-energiesystemen in de agrarische sector

gemeente Overbetuwe 2011-2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

a.

college

:

het college van burgemeester en wethouders;

b.

gemeente

:

de gemeente Overbetuwe;

c.

zonne-energiesysteem

:

fotovoltaïsche cellen (PV-panelen) die door gebruikmaking van licht dit direct omzetten in elektriciteit: zonnestroom;

d.

Awb

:

Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op alle door het college te verstrekken subsidies aan in de gemeente gevestigde agrarische ondernemers ten behoeve van de aanschaf van zonne-energiesystemen voor de bedrijfsvoering van hun in de gemeente gelegen agrarisch bedrijf.

Artikel 3 Subsidieplafond

 1. 1.Voor de periode van 1 december 2011 tot en met 31 december 2012 heeft het college een bedrag van € 95.000,- beschikbaar gesteld, wat als subsidieplafond voor deze regeling heeft te gelden.

 2. 2.De verdeling van het beschikbare bedrag vindt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen om subsidie plaats.

 3. 3.In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan het college een andere verdeling toepassen.

Artikel 4 Aanvraag om subsidie

 1. 1.Een aanvraag om subsidie kan enkel en alleen in de periode van 1 december 2011 tot en met 31 december 2012 bij het college worden ingediend. Buiten deze periode ingediende aanvragen worden buiten behandeling gelaten.

 2. 2.Een aanvrager kan slechts éénmaal een aanvraag om subsidie indienen.

 3. 3.Een aanvraag om subsidie moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend. Bij de aanvraag moeten worden gevoegd:

  1. a.de rekening van aanschaf en installatie van de zonne-energiesystemen;

  2. b.een betalingsbewijs (kopie bankafschrift).

 4. 4.Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij onvolledige aanvragen geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 5. 5.Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het derde lid.

Artikel 5 Subsidiecriteria

 1. 1.Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvrager:

  1. a.agrarisch ondernemer zijn in de gemeente, én

  2. b.een zonne-energiesysteem hebben aangeschaft en geïnstalleerd ten behoeve van de bedrijfsvoering van zijn in de gemeente gelegen bedrijf.

 2. 2.De subsidie bedraagt 10% van de aanschaf- en installatiekosten van het zonne-energiesysteem tot een maximum van € 4.000,-.

 3. 3.Als het subsidieplafond op de einddatum van deze regeling nog niet is bereikt, kan het college in afwijking van het tweede lid het maximum van € 4.000,- verhogen. De aanvrager ontvangt dan een aanvullend besluit.

Artikel 6 Beslistermijn aanvraag subsidie

 1. 1.Het college beslist op een aanvraag binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 2. 2.Het college kan deze termijn voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het college kan, naast de gevallen als bedoeld in de artikelen 4:25 en 4:35 Awb, subsidie weigeren als er een gegronde reden is om aan te nemen dat ten tijde van het nemen van het besluit:

 1. a.de aanvrager een financieel wanbeleid voert;

 2. b.de aanvrager zichzelf bij besluit heeft, dan wel bij rechterlijk vonnis is geliquideerd of ontbonden;

 3. c.bij de aanvrager conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of een deel ervan.

Artikel 8 Uitbetaling

 1. 1.Uitbetaling van de subsidie vindt plaats nadat de subsidie is vastgesteld.

 2. 2.De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt op welke wijze de subsidie zal worden uitbetaald.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing, gelet op het belang van het realiseren van zonne-energiessystemen in de agrarische sector, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2011.

Artikel 11 Tijdelijke regeling

Deze regeling geldt van 1 december 2011 tot en met 31 december 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Specifieke subsidieregeling zonne-energiesystemen in de agrarische sector gemeente Overbetuwe 2011-2012.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 8 november 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 

Algemene toelichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft eenmalig een bedrag van 95.000,- beschikbaar gesteld voor het in het leven roepen van een specifieke subsidieregeling voor agrarische ondernemers in de gemeente Overbetuwe ten behoeve van de aanschaf en installatie van zonne-energiesystemen.

Het college wil door het beschikbaar stellen van subsidie het gebruik van duurzame energie in de agrarische sector stimuleren, zodat de gemeentelijke doelstellingen zoals verwoord in de nota “Overbetuwe naar klimaatneutraal” worden bereikt.

     

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de begrippen zoals gehanteerd in deze regeling omschreven.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Hiermee wordt het bereik van de regeling omschreven. De regeling ziet enkel en alleen op het verstrekken van subsidie aan agrarische ondernemers in de gemeente Overbetuwe, die ook hun agrarisch bedrijf op het grondgebied van de gemeente Overbetuwe uitoefenen.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

In dit artikel is bepaald dat er een subsidieplafond is. Verder wordt de verdeling van het beschikbare budget geregeld. Het college kan een andere verdeling toestaan.

 

Artikel 4 Aanvraag om subsidie

Op grond van dit artikel moet een aanvraag door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend. Dit artikel bepaalt verder wat er bij het aanvraagformulier moet worden overgelegd.

In de periode 1 december 2011 tot en met 31 mei 2012, zijnde de periode waarin deze regeling van kracht is, kan een agrarische ondernemer slechts eenmaal een aanvraag om subsidie indienen. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Voor onvolledige aanvragen geldt als datum van ontvangst die datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld en dus als volledige aanvraag heeft te gelden. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het derde lid van dit artikel.

 

Als een aanvraag niet compleet is, dan is het bepaalde in artikel 4:5 Awb van toepassing en moet de aanvrager in beginsel in de gelegenheid worden gesteld om de aanvraag aan te vullen. Als hieraan niet tijdig wordt voldaan, kan besloten worden om de aanvraag buiten behandeling te laten.

 

Artikel 5 Subsidiecriteria

Dit artikel bepaalt waaraan voldaan moet worden wil een aanvrager voor subsidie in het kader van deze regeling in aanmerking komen. Tevens wordt vermeld hoe de subsidie wordt berekend, te weten 10% van de kosten van aanschaf en installatie van het zonne-energiesysteem tot een maximum van 4.000,-. Dit maximum kan worden aangepast als op de einddatum van deze regeling het subsidieplafond nog niet is bereikt. Op die wijze wordt tegemoet gekomen aan grote investeerders, die geen 10% van hun kosten vergoed hebben gekregen, maar wel het meest bijdragen aan de doelstellingen, zoals verwoord in de nota ‘Overbetuwe naar klimaatneutraal’.

 

Artikel 6 Beslistermijn aanvraag subsidie

Het college moet binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag nemen. Uit artikel 4:15 Awb volgt dat de beslistermijn wordt opgeschort als krachtens artikel 4:5 Awb de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld om de aanvraag aan te vullen. De opschorting duurt voort tot de dag dat de aanvraag is aangevuld of de gegeven termijn ongebruikt is verstreken. Het college kan de beslistermijn voor ten hoogste met 8 weken verdagen. Uiteraard moet de aanvrager van een eventuele verdaging bericht krijgen en moet de reden van verdaging worden gemotiveerd.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

Dit artikel bevat de gronden om de subsidie te weigeren. In artikel 4:25, tweede lid, Awb staat onder meer dat de subsidie kan worden geweigerd als het subsidieplafond wordt bereikt. Het college stelt de subsidie (direct) vast als aan de subsidiecriteria van de regeling wordt voldaan. De weigeringsgrond onder d. biedt de mogelijkheid subsidie te weigeren als niet wordt voldaan aan bijvoorbeeld de in artikel 5 neergelegde subsidiecriteria van deze regeling.

 

Artikel 8 Uitbetaling

Dit artikel regelt, wanneer de subsidie wordt uitbetaald. De beschikking moet vermelden op welke wijze het uitbetalen gebeurt.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Met dit artikel is het mogelijk af te wijken van de regeling dan wel deze buiten toepassing te laten. Dit kan alleen als het gaat om ten tijde van het vaststellen van de regeling niet voorziene gevallen, die dusdanig uitwerken dat dit, gelet op het belang van het realiseren van de zonne-energiessystemen in de agrarische sector, een onbillijkheid van overwegende aard zal opleveren. In de regel zal dit niet snel voorkomen. Als het wel voorkomt, betekent dit impliciet dat de regeling moet worden aangepast. Het is immers een voorzienbaar geval geworden.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 11 Tijdelijke regeling

Deze regeling is tijdelijk van aard, te weten voor de periode vanaf 1 december 2011 tot en met 31 mei 2012.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.