Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 21-12-2016
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling in te trekken de Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2011
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 27-02-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 14-02-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe 26 februari 2014
Kenmerk voorstel 13BWB00102

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bouwverordening gemeente Overbetuwe 2011: artikel 2.5.30

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
27-02-2014 21-12-2016 nieuwe regeling 18-02-2014
De Betuwe 26 februari 2014
13RB000209
27-02-2014 21-12-2016 nieuwe regeling 14-02-2014
De Betuwe 26 februari 2014
13BWB00102
29-09-2011 27-02-2014 nieuwe regeling 06-06-2011
Hét Gemeentenieuws; 28-09-2011
11bwb00024
29-09-2011 27-02-2014 nieuwe regeling 30-08-2011
Hét Gemeentenieuws; 28-09-2011
11rb000075

Onderwerp: Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 13BWB00102

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Overbetuwe 2011;

 

b e s l u i t e n :

 

  1. 1.in te trekken de Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2011;

  2. 2.vast te stellen de Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014;

  3. 3.dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

  4. 4.dat dit besluit wordt aangehaald als: Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 januari 2014.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

nota parkeernormen 2014 deel 1 tekst

nota parkeernormen 2014 deel 1 tekst (PDF)
Omschrijving:

nota parkeernormen 2014 deel 2 bijlagen

nota parkeernormen 2014 deel 2 bijlagen (PDF)
Omschrijving:

nota parkeernormen 2014 collegebesluit 14 02 14

nota parkeernormen 2014 collegebesluit 14 02 14 (PDF)
Omschrijving: