Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied gemeente Overbetuwe 2008
Citeertitel Beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied gemeente Overbetuwe 2008
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsregel "Hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing en nieuwvestiging van agrarische bedrijven in het buitengebied", zoals het college deze op 3 mei 2005 heeft vastgesteld, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 20-11-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 09-09-2008
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 19-11-2008
Kenmerk voorstel 08bwb00793

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Wet ruimtelijke ordening, art.3.23

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
20-11-2008 nieuwe regeling 09-09-2008
Hét Gemeente Nieuws; 19-11-2008
08bwb00793

Onderwerp:

Beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied gemeente Overbetuwe 2008

 

Ons kenmerk: 08bwb00793

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening;

 

b e s l u i t e n:

 

  1. 1.vast te stellen de bijgevoegde Beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied gemeente Overbetuwe 2008;

  2. 2.in te trekken de Beleidsregel “Hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing en nieuwvestiging van agrarische bedrijven in het buitengebied”, zoals het college deze op 3 mei 2005 heeft vastgesteld;

  3. 3.te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

  4. 4.dat deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied gemeente Overbetuwe 2008.

 

Aldus besloten in de vergadering van 9 september 2008.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied gebiedstypenkaart

beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied gebiedstypenkaart (PDF)
Omschrijving:

beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied deel B 08 11 01

beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied deel B 08 11 01 (PDF)
Omschrijving:

beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied 2008 collegebesluit 08 09 08

beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied 2008 collegebesluit 08 09 08 (PDF)
Omschrijving:

beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied deel A 08 11 01

beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied deel A 08 11 01 (PDF)
Omschrijving: