Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening tot intrekking van de Verordening welstandstoezicht

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de Verordening welstandstoezicht gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Verordening tot intrekking van de Verordening welstandstoezicht gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening welstandstoezicht, zoals vastgesteld bij besluit van 20 februari 2001, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-05-2011
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 19-04-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 20-04-2011
Kenmerk voorstel 11rb000020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 12

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-05-2011 nieuwe regeling 19-04-2011
Hét Gemeente Nieuws; 20-04-2011
11rb000020

Onderwerp:

Verordening tot intrekking van de Verordening welstandstoezicht gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11RB000020

 

Nr. 16Cb

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 1 maart 2011;

 

gelezen het advies van de commissie Ruimte van 30 maart 2011;

 

gelet op artikel(en) 12 van de Woningwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

Verordening tot intrekking van de Verordening welstandstoezicht

gemeente Overbetuwe 2011

 

Artikel 1 Intrekking verordening

De Verordening welstandstoezicht, zoals vastgesteld bij besluit van 20 februari 2001, wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2011.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de Verordening welstandstoezicht gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 19 april 2011.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.