Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Beleidsregel kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling De beleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2012, zoals vastgesteld bij besluit van 29 november 2012, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 15-05-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 23-04-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 29-05-2013
Kenmerk voorstel 13bwb00012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht,
 2. Artikel 4, eerste lid, sub b en c. van de Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-05-2013 nieuwe regeling 23-04-2013
De Betuwe; 29-05-2013
13bwb00012
01-01-2012 15-05-2013 nieuwe regeling 29-11-2011
Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
11bwb00064
14-04-2011 01-01-2012 nieuwe regeling 05-04-2011
Hét Gemeente Nieuws; 13-04-2011
11bwb00010

Onderwerp: Beleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13BWB00012

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 4, eerste lid, sub b en c. van de Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2013;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen

gemeente Overbetuwe 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 1. a.het college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.huwelijksvoltrekking: zowel huwelijkvoltrekking, als registratie van een partnerschap;

 3. c.kosteloze huwelijksvoltrekking: huwelijk dat onder voorwaarden gratis wordt voltrokken;

 4. d.eenvoudige huwelijksvoltrekking: huwelijk dat onder voorwaarden voor een lager tarief wordt voltrokken.

Artikel 2 Kosteloze huwelijksvoltrekking

 1. 1.Een kosteloze huwelijksvoltekking vindt plaats door een ambtenaar van de burgerlijke stand, werkzaam bij het team Publiekszaken..

 2. 2.De ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet worden gekozen.

 3. 3.De huwelijksvoltrekking duurt 5 à 10 minuten en bestaat uit:

  1. a.een kort welkomstwoord;

  2. b.het voltrekken van het huwelijk;

  3. c.het slotwoord en felicitaties.

 4. 4.De huwelijksvoltrekking vindt plaats in het gemeentehuis, locatie Elst in:

  1. a.de commissiekamer;

  2. b.de spreekkamer bij het team Publiekszaken, of

  3. c.een andere geschikte kleine ruimte.

 5. 5.Bij de huwelijksvoltrekking mogen maximaal tien personen aanwezig zijn.

 6. 6.Bij de huwelijksvoltrekking is geen bode aanwezig.

Artikel 3 Eenvoudige huwelijksvoltrekking

 1. 1.Een eenvoudige huwelijksvoltrekking vindt plaats door een ambtenaar van de burgerlijke stand, werkzaam bij het team Publiekszaken.

 2. 2.De ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet worden gekozen.

 3. 3.Er wordt rekening gehouden met een voorkeur voor het tijdstip van de huwelijksvoltrekking, mits dit ligt tussen de in de Regeling burgelijke stand genoemde tijden voor eenvoudige huwelijksvoltrekkingen

 4. 4.De huwelijksvoltrekking duurt 5 à 10 minuten en bestaat uit:

  1. a.een kort welkomstwoord;

  2. b.het voltrekken van het huwelijk;

  3. c.het slotwoord en felicitaties.

 5. 5.De huwelijksvoltrekking vindt plaats in het gemeentehuis, locatie Elst in:

  1. a.de commissiekamer;

  2. b.de spreekkamer bij het team Publiekszaken, of

  3. c.een andere geschikte kleine ruimte.

 6. 6.Bij de huwelijksvoltrekking mogen maximaal twintig personen aanwezig zijn.

 7. 7.Bij de huwelijksvoltrekking is geen bode aanwezig.

Artikel 4 Intrekking oude regeling

De ‘Beleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2012’, zoals vastgesteld bij besluit van 29 november 2012, wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 15 mei 2013.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel kosteloze een eenvoudige huwelijksvoltrekkingen gemeente Overbetuwe 2013.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 23 april 2013 .

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de loco-gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

M.J.P. van Mil.

A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Algemene toelichting

Het is praktisch en duidelijk om enkele beleidsregels vast te stellen omtrent kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel zijn de in deze beleidsregel gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Kosteloze huwelijksvoltrekking

Dit artikel vormt de kern van de beleidsregel. Hiermee is voor de betrokkenen duidelijk wat men bij een kosteloze huwelijksvoltrekking kan verwachten. De trouwzaal wordt niet gebruikt voor kosteloze huwelijken. Er mogen maximaal tien personen aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking. Het gaat hierbij naast het bruidspaar om twee getuigen en maximaal zes gasten of vier getuigen en maximaal vier gasten.

 

Artikel 3 Eenvoudige huwelijksvoltrekking

Dit artikel vormt de kern van de beleidsregel. Hiermee is voor de betrokkenen duidelijk wat men bij een eenvoudige huwelijksvoltrekking kan verwachten. De trouwzaal wordt niet gebruikt voor eenvoudige huwelijken. Er mogen maximaal twintig personen aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking. Het bruidspaar bepaalt zelf het tijdstip voor het huwelijk, binnen de daarvoor aangewezen tijdstippen.

 

Artikel 4 Intrekking oude regeling

Met dit artikel worden de voorheen geldende beleidsregels kosteloze huwelijken ingetrokken.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

beleidsregel kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen 2013 13 04 24

beleidsregel kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen 2013 13 04 24 (PDF)
Omschrijving: