Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Overgangsbesluit planschadevergoeding gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Overgangsbesluit planschadevergoeding gemeente Overbetuwe 2008
Citeertitel Overgangsbesluit planschadevergoeding gemeente Overbetuwe 2008
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 09-10-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-07-2008
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 30-09-2008
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 08-10-2008
Kenmerk voorstel 08bwb00846

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, art. 9.1.18

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
09-10-2008 01-07-2008 nieuwe regeling 30-09-2008
Hét Gemeente Nieuws; 08-10-2008
08bwb00846

Onderwerp:     Overgangsbesluit planschadevergoeding gemeente Overbetuwe 2008

 

Ons kenmerk: 08bwb00846

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 9.1.18 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening;

 

b e s l u i t e n :

 

 1. I.dat het bepaalde in de Procedureregeling Planschadevergoeding 2005, zoals deze bij besluit van 2 september 2008 is ingetrokken, van toepassing blijft:

  1. a.op een aanvraag ingediend vóór 1 september 2005 in het geval dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden vóór 1 september 2005;

  2. b.op een aanvraag ingediend op of na 1 september 2005 maar vóór 1 juli 2008 in het geval de planologische maatregel onherroepelijk is geworden vóór 1 september 2005 (geen verjaringstermijn van toepassing);

  3. c.op een aanvraag ingediend op of na 1 september 2005 maar vóór 1 juli 2008 in het geval de planologische maatregel onherroepelijk is geworden op of na 1 september 2005 en vóór 1 juli 2008 van kracht is geworden (met inbegrip van de verjaringstermijn);

  4. d.op een aanvraag ingediend op of na 1 juli 2008 maar vóór 1 september 2010 in het geval de planologische maatregel onherroepelijk is geworden vóór 1 september 2005 (geen verjaringstermijn van toepassing);

 2. II.dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking en terug werkt tot en met 1 juli 2008;

 3. III.dat dit besluit wordt aangehaald als: Overgangsbesluit planschadevergoeding gemeente Overbetuwe 2008.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 30 september 2008.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

procedureregeling planschadevergoeding 2005 05 09 27

procedureregeling planschadevergoeding 2005 05 09 27 (DOC)
Omschrijving: