Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Instellingsbesluit marktcommissie gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Instellingsbesluit marktcommissie gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Instellingsbesluit marktcommissie gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 17-03-2011
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-07-2010
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 15-02-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 16-03-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00004

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
17-03-2011 01-07-2010 nieuwe regeling 15-02-2011
Hét Gemeente Nieuws; 16-03-2011
11bwb00004

Onderwerp: Instellingsbesluit marktcommissie gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11bwb00004

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het

 

Instellingsbesluit marktcommissie

gemeente Overbetuwe 2011

 

Artikel 1 De marktcommissie

Er is een marktcommissie voor de markt in Elst en er is een marktcommissie voor de markt in Zetten. Beide commissies adviseren aan het college van burgemeester en wethouders op het gebied van zaken de warenmarkten in Elst respectievelijk in Zetten betreffende, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2 Taak

 1. 1.De commissie brengt, indachtig de door het college vastgestelde beleidsregels, gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:

  1. a.zaken de warenmarkten in Elst respectievelijk in Zetten betreffende;

  2. b.andere aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van de warenmarkten in Elst respectievelijk in Zetten.

 2. 2.Bij haar adviestaak adviseert de commissie uitsluitend over aspecten die verband houden met marktaangelegenheden.

Artikel 3 Samenstelling, lidmaatschap en vergoeding

 1. 1.De commissie bestaat uit ten minste drie leden, onder wie zijn begrepen de voorzitter en zijn plaatsvervanger.

 2. 2.Het college benoemt de leden van de commissie, onder wie de voorzitter, voor een periode van vier jaar. Het college schorst en ontslaat de leden van de commissie, onder wie de voorzitter.

 3. 3.Een lid kan tussentijds ontslag nemen. Een lid dat ontslag neemt, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Het lid blijft zijn functie vervullen totdat in zijn opvolging is voorzien.

 4. 4.De leden van de commissie treden af:

  1. a.na afloop van de benoemingstermijn;

  2. b.na een daartoe strekkend besluit van het college.

 5. 5.Een lid dat, op grond van het bepaalde in het derde lid, dan wel het vierde lid, sub b. van dit artikel, ter opvolging wordt benoemd, wordt slechts benoemd voor de duur van de resterende benoemingsperiode van het lid, dat wordt opgevolgd.

 6. 6.Het college kan de leden van de commissie, onder wie de voorzitter, direct na afloop van de benoemingstermijn, telkens voor vier jaar herbenoemen.

 7. 7.De vergoeding voor de leden van de commissie is conform de geldende regeling vergoeding voor raads- en commissieleden.

Artikel 4 Secretaris

 1. 1.Het college wijst de ambtelijk secre¬taris van de commissie aan. Het college kan een plaatsvervangend ambtelijk secretaris aanwijzen.

 2. 2.De secretaris is geen lid van de commissie.

 3. 3.De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies.

Artikel 5 Werkwijze

 1. 1.Onverminderd de bevoegdheid van het college om ter zake voorschriften te geven, regelt de commissie zelf haar wijze van werken, evenwel met inachtneming van het bepaalde in dit besluit.

 2. 2.De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 6 Vergaderingen

 1. 1.De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht en komt voorts bijeen:

  1. a.wanneer de voorzitter dit nodig acht;

  2. b.op verzoek van de meerderheid van de leden van de commissie, of

  3. c.op verzoek van het college.

 2. 2.De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de onderwerpen die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden tijdig aan de leden toegezonden.

 3. 3.Elk commissielid heeft één stem en stemt vrij van last. Een commissielid neemt niet deel aan de stemming als het gaat om een aangelegenheid die hem rechtstreeks of indirect persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.

 4. 4.De commissie vergadert en besluit in het openbaar, tenzij de commissie anders beslist.

 5. 5.De commissie kan in een vergadering spreekrecht aan een belanghebbende(n) geven.

Artikel 7 Uitbrengen advies

 1. 1.Over een uit te brengen advies beslist de commissie bij meerderheid van stemmen. Als bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. De secretaris heeft een adviserende stem.

 2. 2.Het advies is gemotiveerd.

 3. 3.Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 8 Deskundigen

De voorzitter is bevoegd deskundigen en ambtenaren uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2010.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit marktcommissie gemeente Overbetuwe 2011.

 

Aldus besloten in de vergadering van 15 februari 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

instellingsbesluit marktcommissie 2011 11 02 15

instellingsbesluit marktcommissie 2011 11 02 15 (PDF)
Omschrijving: