Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Instellingsbesluit warenmarkten gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Instellingsbesluit warenmarkten gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Instellingsbesluit warenmarkten gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 17-03-2011
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 07-03-2002
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 08-03-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 16-03-2011
Kenmerk voorstel 11BWB00006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1 sub h

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
17-03-2011 07-03-2002 nieuwe regeling 08-03-2011
Hét Gemeente Nieuws; 16-03-2011
11BWB00006

Onderwerp: Instellingsbesluit warenmarkten gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11BWB00006

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 160, eerste lid, aanhef en onder h. van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het

 

 

Instellingsbesluit warenmarkten

gemeente Overbetuwe 2011

 

Artikel 1 Warenmarkten

De volgende warenmarkten worden ingesteld:

  1. 1.te Elst, op donderdag van 08.30 uur tot 12.30 uur op de Dorpsstraat, Oranje Nassaustraat, Plein en Halve Morgen, in het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 110124;

  2. 2.te Heteren, op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur op de Beemdhof, in het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 110123;

  3. 3.te Zetten, op dinsdag van 12.30 uur tot 16.30 uur op het Julianaplein, in het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 110122.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 7 maart 2002.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit warenmarkten gemeente Overbetuwe 2011.

 

Aldus besloten in de vergadering van 8 maart 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

Algemene toelichting

 

Dualisering gemeentebestuur

Sinds de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur op 7 maart 2002 zijn in de gemeente de bevoegdheden van de raad en het college ontvlecht. In het kader van de ontvlechting van raad en college zijn de bestuursbevoegdheden van de Gemeentewet geconcentreerd bij het college en zijn de kaderstellende en controlerende bevoegdheden van de raad versterkt. Artikel 160 van de Gemeentewet regelt de overheveling van de gemeentewettelijke bestuursbevoegdheden aan het college. Hieronder valt de bevoegdheid om jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h. van de Gemeentewet).

 

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2010 de Marktverordening gemeente Overbetuwe 2010 vastgesteld. Deze verordening is in werking getreden op 1 juli 2010. De marktverordening is grotendeels hetzelfde gebleven omdat de raad in het dualistisch stelsel de verordende bevoegdheid heeft gehouden (artikel 149 Gemeentewet).

 

Karakter instellingsbesluit

Het instellingsbesluit is te karakteriseren als een besluit van algemene strekking, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift. Hiertegen kan dus bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Warenmarkten

Het college is bevoegd de warenmarkt in te stellen. Het college bepaalt dus op welke dag, tijd en plaats de warenmarkt plaatsvindt.

In dit artikel is aangegeven op welke dag, tijd en plaats de warenmarkten binnen de gemeente Overbetuwe plaatsvinden. Op de bij het besluit behorende tekeningen is het gebied aangegeven waarbinnen de markten mogen plaatsvinden. Een nadere indeling en invulling van de markten zelf vindt plaats op basis van het Marktreglement gemeente Overbetuwe 2011 en het Besluit branche-indeling markten gemeente Overbetuwe 2011.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking. Het werkt terug tot en met 7 maart 2002.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

instellingsbesluit warenmarkten 2011 11 03 08

instellingsbesluit warenmarkten 2011 11 03 08 (PDF)
Omschrijving:

gebied warenmarkt Heteren tekening nr. 110123

gebied warenmarkt Heteren tekening nr. 110123 (PDF)
Omschrijving:
bijlage

gebied warenmarkt Zetten tekening nr. 110122

gebied warenmarkt Zetten tekening nr. 110122 (PDF)
Omschrijving:
bijlage

gebied warenmarkt Elst tekening nr. 110124

gebied warenmarkt Elst tekening nr. 110124 (PDF)
Omschrijving:
bijlage