Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel berekening bouwkosten gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel berekening bouwkosten gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Beleidsregel berekening bouwkosten gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 09-02-2017
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 20-01-2011
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2010
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 04-01-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 19-01-2011
Kenmerk voorstel 10bwb00714

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Legesverordening gemeente Overbetuwe 2010, art. 2 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
20-01-2011 01-01-2010 09-02-2017 nieuwe regeling 04-01-2011
Hét Gemeente Nieuws; 19-01-2011
10bwb00714

Onderwerp: Beleidsregel berekening bouwkosten gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 10bwb00714

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 2 e.v. van de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2010 en de bijbehorende tarieventabel;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel berekening bouwkosten

gemeente Overbetuwe 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

  1. a.omgevingsvergunningaanvraag: aanvraag om omgevingsvergunning;

  2. b.bouwkosten: de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Artikel 2 Toepassingsbereik

  1. 1.Als de omgevingsvergunningaanvraag betrekking heeft op een gebouw, wordt de inhoud en/of de oppervlakte bepaald conform de richtlijnen van het normblad NEN 2580 "oppervlakten en inhouden van gebouwen".

  2. 2.De bouw- en materiaalkosten moeten volgens nieuwwaarde worden opgegeven.

Artikel 3 Berekening bouwkosten

Voor het berekenen van de bouwkosten worden per categorie de volgende eenheidsprijzen gehanteerd:

 

Categorie I Woningbouw

 

sociale huurwoning

€ 225,- per m³

in rij geschakelde woning

€ 255,- per m³

twee onder één kap woning

€ 270,- per m³

vrijstaande woning (project)

€ 325,- per m³

vrijstaande woning (individueel ontwerp)

€ 365,- per m³

appartementencomplex

€ 325,- per m³

galerijflat (hoger dan 4 bouwlagen met open galerijen)

€ 275,- per m³

recreatiewoning

€ 300,- per m³

 

 

Categorie II Uitbreidingen aan woonruimten

 

tot 25 m³ (aanbouw, opbouw, praktijkruimte)

€ 475,- per m³

tot 70 m³ (aanbouw, opbouw, praktijkruimte)

€ 425,- per m³

per m³

 

groter dan 70 m³ (aanbouw, opbouw, praktijkruimte)

€ 375,- per m³

verandering woonruimte (inpandig)

€ 125,- per m³

uitbreiding monument

€ 500,- per m³

restauratie monument

€ 100,- per m³

garage/berging (halfsteens)

€ 225,- per m³

garage/berging (spouw)

€ 250,- per m³

kelder

€ 250,- per m³

dakkapel tot 3 m³

€ 1.200,- per m³

dakkapel > 3 m³

€ 800,- per m³

 

 

Categorie III Bijgebouwen

 

vrijstaande garage/berging (halfsteens)

€ 275,- per m³

geschakelde garage/berging (halfsteens)

€ 250,- per m³

vrijstaande garage/berging (spouw)

 

€ 300,- per m³

 

geschakelde garage/berging (spouw)

€ 275,- per m³

carport (overkapping)

€ 150,- per m²

tuinhuisje

€ 175,- per m²

 

 

Categorie IV Utiliteitsgebouwen

 

kantoren

 

kantoorgebouw (1 bouwlaag)

€ 350,- per m³

kantoorgebouw (meer dan 1 bouwlaag)

€ 300,- per m³

 

bijeenkomst/recreatie

 

kerkgebouw

€ 280,- per m³

museum

€ 375,- per m³

bioscoop/schouwburg

€ 300,- per m³

buurthuis

€ 250,- per m³

 

winkels

 

supermarkt

€ 120,- per m³

winkelcentrum

€ 200,- per m³

winkelblok met bovenwoningen (bovenwoningen apart)

€ 285,- per m³

meubelhal / bouwmarkt

€ 90,- per m³

showroom

€ 150,- per m³

winkels overig

€ 300,- per m³

 

bedrijven

 

opslagloods/distributiecentrum (systeembouw/metselwerk)

€ 65,- per m³

opslagloods/distributiecentrum (plaatstaal damwandprofiel)

€ 40,- per m³

opslagverzamelgebouw (self-storage)

€ 200,- per m³

romneyloods

€ 30,- per m³

bedrijfshal/werkplaats < 750 m³

€ 130,- per m³

bedrijfshal/werkplaats 750 m³ - 1.500 m³

€ 115,- per m³

bedrijfshal/werkplaats > 1.500 m³

€ 100,- per m³

 

sport

 

gymzaal

€ 190,- per m³

kleed- en kantineruimte

€ 250,- per m³

tennishal

€ 75,- per m³

zwembad

€ 275,- per m³

sportcentrum

€ 260,- per m³

 

onderwijs

 

school

€ 260,- per m³

kinderdagverblijf

€ 260,- per m³

noodschool / semi-permanente units

€ 150,- per m³

 

gezondheidszorg

 

ziekenhuis

€ 550,- per m³

woonzorgcentrum

€ 360,- per m³

begeleid wonen

€ 380,- per m³

apothekers- / huisartsenpost

€ 350,- per m³

 

celfunctie

 

gevangenissen / gesloten inrichtingen

€ 480,- per m³

 

hotel

 

motel

€ 340,- per m³

hotel

€ 395,- per m³

 

parkeren

 

bovengronds

€ 145,- per m³

ondergronds

€ 260,- per m³

 

 

Categorie V Agrarische bouwwerken

 

kassen

 

enkel glas

€ 25,- per m²

verwarmt (isolerend glas)

€ 45,- per m²

folietunnel

€ 20,- per m²

 

stallen

 

stal voor groot vee

€ 300,- per m²

stal voor klein vee

€ 150,- per m²

 

mestopslag

 

mestkelder onder stal

€ 100,- per m²

mestsilo

€ 175,- per m²

 

overige agrarische bebouwing

 

werktuigenberging / veldschuur (3 zijden gesloten, damwand)

€ 30,- per m³

werktuigenberging / veldschuur (3 zijden gesloten, metselw.)

€ 40,- per m³

werktuigenberging / veldschuur (4 zijden gesloten, damwand)

€ 35,- per m³

werktuigenberging / veldschuur (4 zijden gesloten, metselw.)

€ 50,- per m³

paardenmanege / paardrijhal

€ 300,- per m²

agrarische opslagloods (voor gewassen, sandwichpanelen)

€ 60,- per m³

 

 

Categorie VI Overige bouwwerken

 

civiele werken

 

fly-over

€ 25.000,- per m¹

autobrug beton (watergang)

€ 5.000,- per m¹

fiets- / voetgangerbrug

€ 2.500,- per m¹

duiker (max. Ø 2 m)

€ 500,- per m¹

duiker (> 2m)

€ 1.000,- per m¹

tunnel (weg, spoor)

€ 20.000,- per m¹

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel berekening bouwkosten gemeente Overbetuwe 2011.

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 januari 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 

beleidsregel berekening bouwkosten 2011 11 01 04

beleidsregel berekening bouwkosten 2011 11 01 04 (PDF)
Omschrijving: