Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken gemeente Overbetuwe 2010-2012
Citeertitel Debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken gemeente Overbetuwe 2010-2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2013
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling is uitgewerkt
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 22-12-2009
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 30-12-2009
Kenmerk voorstel 09bwb00761

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v
  2. Wet werk en bijstand, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigende en de Wet investeren in jongeren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2010 01-01-2013 nieuwe regeling 22-12-2009
Hét Gemeente Nieuws; 30-12-2009
09bwb00761

Onderwerp:

Debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken

 

gemeente Overbetuwe 2010 - 2012

 

Ons kenmerk: 09bwb00761

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigende en de Wet investeren in jongeren;

 

b e s l u i t e n:

 

  1. 1.vast te stellen het bijgaande Debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken gemeente Overbetuwe 2010 - 2012;

  2. 2.dat het Debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken Overbetuwe 2004 en alle beleidsregels die betrekking hebben op het debiteurenbeleid worden ingetrokken;

  3. 3.dat het Debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken gemeente Overbetuwe 2010-2012 in werking treedt op 1 januari 2010;

  4. 4.dat dit besluit wordt aangehaald als: Debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken gemeente Overbetuwe 2010 - 2012.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 december 2009.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 

debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken 2010-2012 bijlage 09 12 22

debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken 2010-2012 bijlage 09 12 22 (PDF)
Omschrijving:

debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken 2010-2012 besluit en tekst 09 12 22

debiteurenbeleidsplan afdeling Sociale Zaken 2010-2012 besluit en tekst 09 12 22 (PDF)
Omschrijving: