Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel invordering tegemoetkoming voor kinderopvang gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel invordering tegemoetkoming voor kinderopvang gemeente Overbetuwe 2009
Citeertitel Beleidsregel invordering tegemoetkoming voor kinderopvang gemeente Overbetuwe 2009
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2015
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 05-02-2009
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2007
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-01-2009
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 04-02-2009
Kenmerk voorstel 09bwb00012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v
  2. Wet kinderopvang, art. 38
  3. Wet werk en bijstand, art. 58 t/m 60

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-02-2009 01-01-2007 01-01-2015 nieuwe regeling 27-01-2009
Hét Gemeente Nieuws; 04-02-2009
09bwb00012

Onderwerp:

Beleidsregel invordering tegemoetkoming voor kinderopvang gemeente Overbetuwe 2009

 

Ons kenmerk: 09bwb00012

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 38 van de Wet kinderopvang en de artikelen 58 tot en met 60 van de Wet werk en bijstand;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel invordering tegemoetkoming voor kinderopvang

gemeente Overbetuwe 2009

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

a.     het college: het college van burgemeester en wethouders;

b.     de gemeente: de gemeente Overbetuwe;

c.     de wet: de Wet kinderopvang.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op de invordering van bedragen die een ouder of diens partner in het kader van de wet verschuldigd is aan de gemeente.

Artikel 3 Invordering tegemoetkoming voor kinderopvang

  1. 1.Een ten onrechte ontvangen tegemoetkoming voor kinderopvang wordt van de ouder of diens partner ingevorderd, met uitzondering van de in het tweede en derde lid van dit artikel omschreven gevallen.

  2. 2.Van invordering wordt afgezien als de vordering niet hoger is dan € 250,- én de vordering niet het gevolg is van schending van de inlichtingenplicht.

  3. 3.Als er sprake is van een restantvordering die niet hoger is dan € 250,- én deze vordering niet het gevolg is van schending van de inlichtingenplicht wordt de vordering buiten invordering gesteld, nadat is vastgesteld dat er ondanks herhaalde betalingsverzoeken niet wordt betaald, vereenvoudigd derdenbeslag niet mogelijk is en er geen andere vorderingen meer openstaan.

Artikel 4 Verrekening van een vordering bij lopende tegemoetkoming

Het bepaalde in artikel 3 vindt geen toepassing als de ouder of diens partner nog een tegemoetkoming in het kader van de Wet kinderopvang ontvangt. In dat geval vindt er verrekening plaats, waarbij het geldbedrag van de vordering (gedeeltelijk) op de te verstrekken tegemoetkoming wordt ingehouden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel invordering tegemoetkoming voor kinderopvang gemeente Overbetuwe 2009.

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 januari 2009.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.