Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Handboek locatie-eisen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Handboek locatie-eisen gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Handboek locatie-eisen gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling in te trekken het Handboek locatie-eisen 2011, met dien verstande dat dit Handboek zijn gelding blijft behouden op projecten die vóór 14 februari 2014 zijn gestart.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 14-02-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 04-02-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe 19 februari 2014
Kenmerk voorstel 14bwb00005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht: artikel 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
14-02-2014 nieuwe regeling 04-02-2014
De Betuwe 19 februari 2014
14bwb00005
01-10-2011 14-02-2014 nieuwe regeling 06-09-2011
Hét Gemeente Nieuws; 14-09-2011
11bwb00031
04-02-2010 01-01-2010 01-10-2011 nieuwe regeling 26-01-2010
Hét Gemeente Nieuws; 03-02-2010
09bwb00775

Onderwerp: Besluit Handboek locatie-eisen gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 14bwb00005

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op overige relevante bepalingen;

 

b e s l u i t e n :

 

1.

vast te stellen het bijgaande Handboek locatie-eisen gemeente Overbetuwe 2014;

2.

in te trekken het Handboek locatie-eisen 2011, met dien verstande dat dit Handboek zijn gelding blijft behouden op projecten die vóór 14 februari 2014 zijn gestart;

3.

dat dit besluit in werking treedt op 14 februari 2014;

4.

dat dit besluit wordt aangehaald als: Handboek locatie-eisen gemeente Overbetuwe 2014.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 februari 2014.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

handboek locatie-eisen 2014 besluit

handboek locatie-eisen 2014 besluit (PDF)
Omschrijving:

Handboek locatie-eisen 2014 tekst 14 02 04

Handboek locatie-eisen 2014 tekst 14 02 04 (PDF)
Omschrijving: