Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Besluit intrekking Beleidsregel Projectbesluit (Wro) gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Besluit intrekking Beleidsregel Projectbesluit (Wro) gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Besluit intrekking Beleidsregel Projectbesluit (Wro) gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsregel Projectbesluit (Wro) gemeente Overbetuwe 2008, zoals vastgesteld bij besluit van 28 oktober 2008, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Intrekking
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 05-05-2011
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 19-04-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 04-05-2011
Kenmerk voorstel 11rb000015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v
  2. Wet ruimtelijke ordening, art. 3.1 e.v. en 3.10 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-05-2011 Intrekking 19-04-2011
Hét Gemeente Nieuws; 04-05-2011
11rb000015

Onderwerp:

Besluit intrekking Beleidsregel Projectbesluit (Wro) gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11RB000015

 

Nr. 12a

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 1 maart 2011;

 

gelezen het advies van de commissie Ruimte van 30 maart 2011;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 3.1 e.v. en 3.10 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening;

 

gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals deze op 1 oktober 2010 in werking is getreden;

 

b e s l u i t :

 

  1. 1.in te trekken de Beleidsregel Projectbesluit (Wro) gemeente Overbetuwe 2008, zoals vastgesteld bij besluit van 28 oktober 2008;

  2. 2.dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

  3. 3.dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit intrekking Beleidsregel Projectbesluit (Wro) gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 19 april 2011.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.