Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Interventiebeleid Drank- en Horecawet gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Interventiebeleid Drank- en Horecawet gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Interventiebeleid Drank- en Horecawet gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door burgemeester
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling het stappenplan overtredingen DHW is gewijzigd bij besluit van 25 maart 2014
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 10-04-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 25-03-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe, 9 april 2014
Kenmerk voorstel 14bb00003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 125, derde lid
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:21 en 5:32
  3. Drank- en Horecawet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
10-04-2014 nieuwe regeling 25-03-2014
De Betuwe, 9 april 2014
14bb00003
10-02-2013 nieuwe regeling 31-01-2013
De Gelderlander; 09-02-2013
13bb00003
29-01-2009 10-02-2013 nieuwe regeling 20-01-2009
Hét Gemeente Nieuws; 28-01-2009
09bwb00156

Onderwerp:

Interventiebeleid Drank- en Horecawet gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13bb00003

 

De burgemeester van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 125, derde lid van de Gemeentewet en 5:21 en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het bepaalde in de Drank- en Horecawet;

 

b e s l u i t :

 

1.

vast te stellen het Interventiebeleid Drank- en Horecawet gemeente Overbetuwe 2013;

2.

dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

3.

dat dit besluit wordt aangehaald als: Interventiebeleid Drank- en Horecawet gemeente Overbetuwe 2013.

 

 

Aldus besloten op 31 januari 2013.

 

De wnd. burgemeester,

 

 

 

R.T. Metz.

interventiebeleid Drank- en Horecawet 2013 besluit 13 01 31

interventiebeleid Drank- en Horecawet 2013 besluit 13 01 31 (PDF)
Omschrijving:

gewijzigd stappenplan bij bb 25 maart 2014

gewijzigd stappenplan bij bb 25 maart 2014 (PDF)
Omschrijving:

besluit gewijzigd stappenplan overtredingen DHW 2013

besluit gewijzigd stappenplan overtredingen DHW 2013 (PDF)
Omschrijving: