Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe
Citeertitel Beleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp milieu
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 28-02-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 05-02-2008
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 27-02-2008
Kenmerk voorstel 08bwb00107

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 e.v
  2. Bouwverordening gemeente Overbetuwe 2007, art. 2.1.5, art. 2.4.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-02-2008 nieuwe regeling 05-02-2008
Hét Gemeente Nieuws; 27-02-2008
08bwb00107

Onderwerp:

Beleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe

 

Ons kenmerk: 08bwb00107

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 2.1.5, zesde lid en 2.4.2 van de Bouwverordening gemeente Overbetuwe 2007;

 

b e s l u i t e n:

 

  1. 1.vast te stellen de bijgaande Beleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe;

  2. 2.te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na de datum van bekendmaking;

  3. 3.dat deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe.

 

Aldus besloten in de vergadering van 5  februari 2008.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

beleidsregel _vrijstellingen_ bodemonderzoek op basis van de BKK en het BBP besluit 08 02 05

beleidsregel _vrijstellingen_ bodemonderzoek op basis van de BKK en het BBP besluit 08 02 05 (PDF)
Omschrijving:

beleidsregel _vrijstellingen_ bodemonderzoek op basis van de BKK en het BBP tekst 08 02 05

beleidsregel _vrijstellingen_ bodemonderzoek op basis van de BKK en het BBP tekst 08 02 05 (PDF)
Omschrijving: